Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

II SA/Bk 637/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-05

miesięcznego utrzymania wnioskodawcy jest zasiłek okresowy z miejskiego ośrodka pomocy społecznej, w kwocie 271 zł oraz doraźna pomoc finansowa matki (k. 30 - 31)., Zgodnie...
wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. C. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w B. z dnia...

II SA/Wa 295/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-09

egzystencji, a także dołączył szereg dokumentów m.in. zaświadczenia o stanie zdrowia, pisma z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, decyzję w przedmiocie waloryzacji renty...

IV SA/Po 227/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-29

Społecznych w P., W związku z powyższym stwierdzić należy, że na podstawie art. 245 § 1 i 3 ustawy z dnia (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 - dalej P.p.s.a) prawo pomocy...
prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi K.P. na postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu z dnia [...] sierpnia 2011r...

II SA/Wa 945/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

z rozpoznaniem zaburzeń osobowości, zakładającym z definicji trwałe wzorce zachowania, przejawiające się jako sztywne reakcje na zmienne sytuacje osobiste i społeczne. Ponadto...
, ocena jego osoby we wszystkich kategoriach zawartych w krótkiej charakterystyce [...], dotyczących sfery osobowości i umiejętności społecznych, kształtuje...

II SA/Wa 1767/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-18

z trakcją (pociąganiem) siatkówki w okolicy przedarcia u osoby z krótkowzrocznością obu oczu podlegającą korekcie za pomocą szkieł sferycznych o mocy 5,5 dioptrii. W karcie...
i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne funkcjonariuszom Służby Więziennej) i dopiero od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych...

III SA/Łd 580/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły uszczerbek na zdrowiu oraz związku tego stopnia uszczerbku z tym zdarzeniem albo związku...
z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach;, 7) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób udzielających pomocy pracownikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu...

III SA/Łd 359/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-16

orzeczenie skarżący kwestionuje fakt uznania przez komisję, iż nie wymaga on opieki innej osoby. Wskazuje, iż jest człowiekiem bardzo schorowanym i niezbędna mu jest stała pomoc...
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) zalicza się do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Sprawy te na podstawie ogólnej zasady...

III SA/Łd 1112/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, które na mocy art. 476 § 2 pkt 2 i 5 K.p.c. zalicza się do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Sprawy rentowe...
na podstawie ogólnej zasady wynikającej z art. 4778 § 1 K.p.c. należą do właściwości rzeczowej sądu powszechnego, to jest Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych...

III SA/Łd 350/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-12

lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły uszczerbek na zdrowiu oraz związku tego stopnia...
, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach;, 7) ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu osób udzielających pomocy...

III SA/Łd 640/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-13

do odszkodowania za choroby i schorzenia ustalone dla potrzeb postępowania rentowego oraz obowiązku wypłaty należnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego., Ponadto...
lub w związku z korzystaniem przez te służby z ich pomocy poniosły uszczerbek na zdrowiu oraz związku tego stopnia uszczerbku z tym zdarzeniem albo związku śmierci...
1   Następne >   3