Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Wr 241/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-24

nr PZ.5581.68.05.2019.2020 zakazującej Domowi Pomocy Społecznej w likwidacji w S. 'eksploatacji Domu Pomocy Społecznej z uwagi na występowanie warunków technicznych nie zapewniających...
. [...] w S. w którym prowadzony był Dom Pomocy Społecznej w likwidacji w S., funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w K. ustalili szereg...

II SA/Gd 589/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

gospodarczej - o prowadzeniu w budynku T. Z. działalności, która polega na prowadzeniu domu pomocy społecznej, wymagającego uzyskania zezwolenia wojewody. Zezwolenia...
w ustawie o pomocy społecznej., Stwierdzono nadto, że każdy z lokatorów ma prawo, w oparciu o indywidualne zlecenia, udzielane legalnie działającym podmiotom gospodarczym...

II OSK 1553/13 - Wyrok NSA z 2013-07-03

na prowadzeniu domu pomocy społecznej, wymagającego uzyskania zezwolenia wojewody. Zezwolenia tego nie wymaga natomiast działalność zgłoszona przez spółkę cywilną S. (K...
, aby spełnione były wymogi techniczne i inne, od których zależy wydanie zezwolenia wojewody w ustawie o pomocy społecznej. Stwierdzono nadto, że każdy z lokatorów...

II OSK 2876/19 - Wyrok NSA z 2020-05-22

Państwowej Straży Pożarnej z [...] stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Domu Pomocy Społecznej...
na czas określony, w związku z realizacją zadania w zakresie pomocy społecznej., Jak wynika z treści art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej odpowiedzialność...

II SA/Ke 988/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-01-16

Pędziwilk-Moskal, Protokolant Joanna Nowak, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 stycznia 2014r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej im. [...] w K...
uprawomocnienia się wyroku; IV. zasądza od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. [...] w K. 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem...

VII SA/Wa 577/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-01

wskazał, że kontrolowany budynek jest eksploatowany jako dom pomocy społecznej. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZLII...
. w W. zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II w wyniku przyjęcia, iż budynek jest eksploatowany jako dom pomocy społecznej. Takie ustalenie i kwalifikacja budynku...

VII SA/Wa 1098/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-25

oraz podanie czy korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., W dniu 15 czerwca 2011 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) do Sądu wpłynęły żądane dodatkowe dokumenty. Jednocześnie...
skarżąca podała, że nie korzysta z pomocy społecznej., Postanowieniem z [...] lipca 2011 r. Sąd w składzie Referendarza sądowego odmówił J. W. przyznania prawa pomocy...

II SA/Wr 106/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-06

Państwowej Straży Pożarnej w G. z dnia [...] r. (Nr [...]), nakazał Domu Pomocy Społecznej we W. wykonanie określonych w pkt 1-6 obowiązków celem usunięcia...
nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł Dom Pomocy Społecznej, zarzucając naruszenie przepisów, tj.:, 1) prawa materialnego, tj...

I OZ 7/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-23

24 października 2007 r. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. R. na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie...
oddalił wniosek J. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na bezczynność...

IV SA/Po 137/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-04-20

świadczenia. Istnieją akty prawne, które zawierają takie normy prawne., Taki przepis znajduje się na przykład w ustawie o pomocy społecznej z dnia 29.11.1990r. Artykuł 34 ust...
1   Następne >   +2   +5   +10   14