Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

V SA/Wa 2169/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

wobec innych podmiotów, nie posiada kont bankowych i nie korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej. Wskazał również, że korzysta z finansowej pomocy syna...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi W.O. - P.W.P. - H.T.U. 'W.' na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] lipca...

V SA/Wa 2170/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-31

innych podmiotów, nie posiada kont bankowych i nie korzysta z jakichkolwiek form pomocy społecznej. Wskazał również, że korzysta z finansowej pomocy syna, który kupuje...
o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi W.O.P.W. P.H.T.U. 'W.' na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] lipca 2012...

IV SA/Wa 1375/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

środków budżetowych wymaga jednakże jednoczesnego rozważenia ewentualnych wydatków budżetowych, np. na zasiłki dla bezrobotnych czy pomoc społeczną dla wnioskodawcy (por. wyrok...
się do środków pomocy społecznej przez zobowiązanego pozbawionego wskutek tego środków do zaspokojenia potrzeb materialnych (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 marca 2011 r., sygn...

II OSK 2325/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

rozporządzenia z 2010 r., Ponadto Sąd wskazał, że udzielenie przez Skarb Państwa ze środków publicznych pomocy w formie przyznania dotacji rolnikom, którzy ponieśli szkody...
w następstwie zdarzeń losowych, w oczywisty sposób uzależnione jest od możliwości finansowych budżetu państwa. Rozmiar tej pomocy może być zatem korygowany stosownie...

I OSK 2985/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-24

przy pomocy geodety powiatowego, z działaniem jednostki samorządu terytorialnego;, 2) art. 6a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez uznanie wojewody...
wykonującego zadania organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, za organ nadzoru nad starostą...

VI SA/Wa 559/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-02

. Dlatego też uznać trzeba, że dotacja ta ma charakter celowy i stanowi w istocie pomoc finansową dla podmiotów, których uprawy zostały dotknięte chorobą. Ta zasadnicza...
, także konkretnie ustosunkowanie się do twierdzeń strony i uwzględnianie w decyzji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli. Ponadto organ administracji...

VI SA/Wa 688/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-11

trzeba, że dotacja ta ma charakter celowy i stanowi w istocie pomoc finansową dla podmiotów, których uprawy zostały dotknięte chorobą. Ta zasadnicza kwestia charakteru...
przestrzeganiem prawa, także konkretnie ustosunkowanie się do twierdzeń strony i uwzględnianie w decyzji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli. Ponadto...