Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III OSK 4575/21 - Wyrok NSA z 2021-11-05

i otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie pieniężnej lub zrealizowaną w formie rzeczowej., Pismem z dnia 9 września 2019 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji...
we Wrocławiu poinformował, że wnioskodawca otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w kwocie 12.507,00 zł na podstawie decyzji KWP we Wrocławiu z dnia...

III OSK 3391/21 - Wyrok NSA z 2021-06-16

postępowania skarżący poinformował, że na podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Policji w P. z [...] grudnia 2011 r. otrzymał pomoc finansową na zakup lokalu...
mieszkalnego). Żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania m.in. jeżeli on lub 'otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia...

III OSK 4412/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

rozpoznawania wniosku ustalił, że ww. będąc funkcjonariuszem Policji, na podstawie decyzji z [...] maja 2014 r., nr [...], otrzymała pomoc finansową w kwocie 9 122,00 zł...
mieszkalnego., Prezes AMW wskazał, że bezspornym w sprawie jest, że K. T. przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej była funkcjonariuszem Policji i otrzymała pomoc...

III OSK 3501/21 - Wyrok NSA z 2021-06-01

był policjantem i na podstawie decyzji Komendanta Miejskiego Policji w [...] z dnia [...] września 2016 r. nr [...] otrzymał w dniu [...] stycznia 2017 r. pomoc finansową...
.). W ocenie organu pierwszej instancji, otrzymana pomoc finansowa stanowi przeszkodę do wypłaty [...] Z.B. świadczenia mieszkaniowego. W świetle z art. 21 ust. 6 pkt 4 ustawy...

III OSK 3985/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

Komendanta Wojewódzkiego Policji w [...] z dnia 23 czerwca 2015 r. nr 8/P/15 otrzymał pomoc finansową na budowę domu jednorodzinnego w kwocie 18.464,00 zł., Dyrektor...
przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej był policjantem i otrzymał pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego., Stwierdził, że w tak ustalonym stanie faktycznym...

III OSK 4464/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

otrzymał już z budżetu państwa pomoc w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych (decyzją Komendanta Miejskiego Policji w S. z [...] kwietnia 2010 r. przyznano mu pomoc...
zasadę, że skorzystanie z prawa do zakwaterowania przez żołnierza, który w trakcie służby lub po jej zakończeniu otrzymał pomoc finansową ze środków Skarbu Państwa, wyklucza...

III OSK 4493/21 - Wyrok NSA z 2021-11-19

) nie mógł zostać uwzględniony, ponieważ pełniąc służbę w Policji otrzymał już z budżetu państwa pomoc w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych (decyzją z [...] października 1999...
r. przyznano mu pomoc finansową na zakup domu mieszkalnego w M.). Organ stwierdził, że art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu konstruuje generalną zasadę, że skorzystanie...

III OSK 4648/21 - Wyrok NSA z 2021-12-09

Granicznej w [...], otrzymała na podstawie decyzji Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] pomoc finansową na uzyskanie...
o zakwaterowaniu. Przepis ten zawiera zakaz przydziału lokalu, gdy żołnierz zawodowy lub jego małżonek otrzymali pomoc finansową wypłacaną w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej...

III OSK 4247/21 - Wyrok NSA z 2021-10-07

Północnoatlantyckiego w [...], na podstawie rozkazu z dnia 5 kwietnia 2019 r., jednak wcześniej, będąc policjantem, otrzymała pomoc finansową w kwocie 17 536, 00 zł...
, na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 94 ustawy z o Policji oraz § 4 rozporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy...

III OSK 2690/21 - Wyrok NSA z 2023-11-16

decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nr 3136/98 z dnia 2 lipca 1998 r. otrzymał pomoc finansową na budowę domu., Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia...
wojskowej (...), jednak gdy żołnierz otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r., na podstawie przepisów ustawy...
1   Następne >   2