Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

V SA/Wa 705/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

umów cywilnoprawnych nie przekroczyła równowartości 14 tys. euro. Ponadto Odwołujący wskazał, że pomimo faktu, iż zakresy czynności pracowników socjalnych były zbieżne...
- komputer stacjonarny i urządzenie wielofunkcyjne,, - Specjalista ds. ewaluacji - urządzenie wielofunkcyjne i niszczarka,, W oparciu o weryfikację zakresu czynności...

V SA/Wa 1132/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...
. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego [...] nie potwierdził zgodności załączonej kopii oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa ze stanem...

I SA/Ol 70/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-20

określone w ustawie. Przepis § 2 powołanego artykułu zawiera w pkt 1 - 8 katalog aktów i czynności podlegających kontroli sądowej, wśród nich: decyzje administracyjne...
, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień...

II GSK 1044/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-20

której samo wniesienie skargi i odpowiednio skargi kasacyjnej nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności., Obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą...
sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, spoczywa na wnioskodawcy. Oznacza...

II GSK 1857/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do treści art. 61 § 1 p.p.s.a. wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże w myśl § 3 ww. przepisu...
, po przekazaniu sądowi skargi może on na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności. Powyższy...

I OSK 850/12 - Wyrok NSA z 2013-10-23

. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 277, poz. 1505, ze zm.) wszystkie czynności z zakresu prawa pracy dokonuje dyrektor...
o służbie cywilnej wynika, że czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny Ministerstwa. Jest on w posiadaniu wszelkich danych dotyczących i związanych...

V SA/Wa 2755/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-09

. w W. dofinansowanie na realizację projektu '[...]' w łącznej kwocie [...] zł., W wyniku przeprowadzonych przez Instytucję Wdrażającą czynności kontrolnych stwierdzono...
, ustalenia dokonane przez organ są prawidłowe a oparte na nich wnioski są spójne i logiczne., Jak wynika z akt sprawy, w wyniku czynności kontrolnych Wojewódzki Urząd...