Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

V SA/Wa 278/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-12

. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym...
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych u przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także kwota dopłaty...

VI SA/Wa 1826/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

podatkowej i miały wpływ na wysokość odsetek za zwłokę. Pominięto bowiem fakt wskazywany przez skarżącą, że niewykazanie należnego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży...
zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny do wysokości ich wartości z dnia nabycia spadku...

VI SA/Wa 1610/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
14.226-00 koszty upomnienia [...]'., Rozliczenie tej kwoty nastąpiło według następujących zasad: podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową...

VI SA/Wa 1595/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-17

samoobliczenia. Podatnik z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie zobowiązania podatkowego, jest zobowiązany do obliczenia i zapłaty podatku w terminach...
rozliczenia tej kwoty powołując się na zasady określone: w art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiącym, że podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością...

II GSK 727/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

jest z inną sytuacją prawną, mianowicie z przyjęciem przez polskiego ustawodawcę zaliczkowego systemu płatności podatku dochodowego (z zastrzeżeniem jego § 2) co powoduje...
kwestionowanie zasadności lub wysokości pobranego podatku oraz należności do których zastosowanie znajdują przepisy zawarte w dziale III Ordynacji podatkowej powinno...

VI SA/Wa 1959/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-16

Trybunału Sprawiedliwości,, 3) złożeniem zeznania lub deklaracji prze podatnika podatku dochodowego, akcyzowego, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo...
państwowe oraz podatnika podatku od towarów i usług,, 4) złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją)., Prezes UKE ostatecznie uznał...

VI SA/Wa 884/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-18

z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1495/11, LEX nr 1139431). Jednocześnie kwestionowanie zasadności lub wysokości pobranego podatku oraz należności...

VI SA/Wa 4267/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

wskazał bowiem, że ustawa - Prawo telekomunikacyjne nie zawiera odesłania ani do ustawy o rachunkowości, ani do ustaw o podatku dochodowym. W tej sytuacji, zdaniem organu...

V SA/Wa 2025/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-16

. Jednocześnie Strona, za wyjątkiem wskazanych powyżej wobec banku W., nie posiada innych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań publicznoprawnych z tytułu podatków...
dochodową kompletnie nieopłacalną. Strona podkreślała ponadto, że upadłość Spółki spowoduje straty dla klientów, którzy nie będą mogl;i skorzystać z przedpłaconych...

VI SA/Wa 21/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-11

dalszego ograniczenia przychodów na coraz mniej dochodowym rynku telekomunikacyjnym; spadku zainteresowania OA pełnym dostępem do usługi LLU; negatywnych skutków społecznych...
, tj. sprzeczności obniżki z polityką rządu (strategia odpowiedzialnego rozwoju), spadku wpływów z podatku VAT, potencjalnie wzrostu bezrobocia. Obniżka cen prowadziłaby...