Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

IV SA/Wa 1303/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-27

dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie oznacza to jednak, że środki finansowe z działalności gospodarczej są równe temu dochodowi. Oczywiście...
sytuacji materialnej skarżącego wyłącznie na podstawie wysokości dochodu ustalonego na użytek podatku dochodowego. Prowadzenie nadal działalności gospodarczej oznacza...

II SA/Wa 2082/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

innych przepisów jest zwolniony z podatku dochodowego (art. 12 pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a więc ww. przepisy prawa mają w całości zastosowanie...
mają przepisy Ordynacji podatkowej, mającej zastosowanie do:, - podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu...

II SA/Bk 749/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-27

działalności gospodarczej za okres trzech ostatnich miesięcy, (np. deklaracje na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy) oraz wyciągów, z rachunków bankowych i lokat...

II SA/Bk 374/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-12

, (np. deklaracje na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy) oraz wyciągów, z rachunków bankowych i lokat wnioskodawcy za okres trzech ostatnich miesięcy, (k. 17)., W odpowiedzi...

II SA/Wa 693/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

podatkowym (vide art. 21 pkt 116 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm...

IV SA/Gl 1/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-19

straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2010 r. - CIT8 oraz deklarację dla podatku od towarów i usług za 3 kwartał 2011 r. - VAT-7...
osiągniętego dochodu (CIT-8) oraz nadesłanie miesięcznych deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT-7) za ostatnie sześć miesięcy., Przesyłkę zawierającą powyższe...

IV SA/Wa 1563/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

podatku dochodowego od osób fizycznych za ostanie dwa lata podatkowe;, m) kopii decyzji właściwego organu (właściwych organów) administracji określającej (określających...
M. G. '[...]';, d) odpisu złożonej przez nią deklaracji na podatek od środków transportowych na bieżący rok podatkowy;, e) odpisów deklaracji podatkowych dla podatku...

III SA/Gd 45/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-03

(brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego) i nie stanowi automatycznie o braku środków finansowych. Ponadto wnioskodawca nie przedłożył jakichkolwiek dowodów...
obliczenia podatku za ten rok;, b) odpisu ostatniej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług VAT-7;, c) wyciągów i wykazów ze wszystkich posiadanych...

IV SA/Gl 1/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-14

, obrazującego ich stan na koniec lutego 2011 r.;, - przedłożenie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego...
od osób prawnych (CIT-8) za rok 2010 oraz miesięcznych deklaracji dotyczących podatku od towarów i usług (VAT-7) złożonych przez Spółkę za sześć ostatnich miesięcy...

II SA/Wa 1684/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

kosztów. Z uwagi na funkcję, jaką pełnią faktury na gruncie przepisów o rachunkowości oraz przepisów dotyczących podatku dochodowego - gdzie są dowodem księgowym...
go za niezasadny., Odnosząc się do kwestii udokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną organ wskazał, iż zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku...