Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

I SA/Kr 1029/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-10

decyzjom, iż pozostają ona w sprzeczności z art. 68 ust. 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 749...
wyeliminowane z obiegu prawnego. W ocenie Beneficjenta z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa jednoznacznie wynika, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia...

I SA/Rz 236/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-13

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że przepisy Ordynacji podatkowej, w tym w szczególności art. 55 oraz art. 62...
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz odsetek od ww. należności. Zgodnie z art. 62 § 1a Ordynacji podatkowej, jeśli na podatniku ciążą koszty...

II SA/Go 407/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-26

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2017, poz. 201, z późn. zm.), który brzmi: 'W decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej...
- w tym przypadku 85 % kwoty należności). Zatem zapisy art. 57 Ordynacji podatkowej nie mogą, w ocenie organu dotyczyć wyżej opisanych odsetek, ponieważ nie są podatkiem stanowiącym...

I SA/Go 710/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-04

wysokości 119.286,96zł, stanowi nadpłatę w rozumieniu art.72 Ordynacji podatkowej, i zwrot wskazanej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od [...] kwietnia do dnia...
przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Zgodnie z powyższym, odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie instytucji zwrotu nadpłaty podatku...

I SA/Ke 317/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-27

przyporządkowana w całości, zgodnie z art. 62 Ordynacji podatkowej na projekt, w którym występuje zobowiązanie o najwcześniejszym terminie płatności. Zgodnie z art. 55...
Ordynacji podatkowej,, IZ jest zobligowana do zaliczenia zwróconych przez Beneficjenta kwot w podziale na należność główną i odsetki. W odpowiedzi Beneficjent podtrzymał...

III SA/Gl 971/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-20

podatkowych przy zastosowaniu art. 62 § 1 oraz art. 55 § 2 ustawy z 29 czerwca 1997 roku Ordynacja podatkowa. Uzasadniając swoje stanowisko organ przywołał dotychczasowy przebieg...
głównej i odsetek za zwłokę, a w przypadku trzeciej transzy na część tej należności oraz część odsetek. Organ wskazał na art. 55 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa...

I SA/Gd 1628/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-27

na należność główną i odsetki, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja...
nie wskazuje, od kiedy są naliczane odsetki. W związku z tym zastosowanie powinny znaleźć przepisy art. 54 § 1 pkt 3 i 7 Ordynacji podatkowej przewidujące przerwy w naliczaniu...

I SA/Gd 1627/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-27

i odsetki, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) - dalej jako 'Ordynacja podatkowa'., W dniu 26...
, od kiedy są naliczane odsetki. W związku z tym zastosowanie powinny znaleźć przepisy art. 54 § 1 pkt 3 i 7 Ordynacji podatkowej przewidujące przerwy w naliczaniu odsetek. Wskazano...

I SA/Ol 723/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-17

rozliczyła ww. kwotę zgodnie z art. 55 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) - dalej Ordynacja podatkowa...
na podstawie art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Do zapłaty pozostała kwota 13,90 zł należności głównej i odsetki od tej kwoty., Po uchyleniu przez Instytucję Zarządzającą decyzji...

I SA/Ke 282/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-06-21

dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej, dokonała stosownego...
przeliczenia w oparciu art. 62 § 1 oraz art. 55 § 2 Ordynacja podatkowa,., W związku ze zmianą stanu faktycznego w sprawie [...] pismem z [...]r. poinformowała Beneficjenta...
1   Następne >   +2   +5   +10   64