Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

III SA/Wa 2087/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-10

Sprawa ze skargi L. D. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] kwietnia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego postanawia odrzucić skargę

I OSK 2637/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-12

(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Z powyższego wynika, że kontrola działalności...

III SA/Wa 3160/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-18

Sprawa ze skargi C. P. na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia [...] lutego 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia części kredytu studenckiego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja nie może być wykonana w całości.

IV SA/Wa 853/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-03

. 160 § 1 kpa i art. 260 § 1 ordynacji podatkowej w części ograniczającej odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody...

I GSK 1993/19 - Wyrok NSA z 2019-12-03

p.p.s.a., art. 234 Ordynacji podatkowej. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania tej zasady wiąże się z uprawnieniem organu rozpatrującego dany środek odwoławczy...