Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 1444/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

p.p.s.a. w zw. z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f ust. 1 i art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego poprzez jego błędną wykładnię polegającą...
w obrocie prawnym aż do 6.12.2016 r., 2/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. art. 70 § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f...

II OSK 356/13 - Wyrok NSA z 2014-07-22

o jego uchylenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania., Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej przez jego niezastosowanie; art. 77 § 1 i art...
zaskarżone zażaleniem przez właściwy podmiot. Również zdaniem Sądu, w sprawie ma zastosowanie treść art. 68 § 2 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

II OSK 1593/14 - Wyrok NSA z 2016-02-25

się ze stanowiskiem skarżącej, że w niniejszej sprawie nastąpiło przedawnienie w oparciu o treść art. 59g ust. 5 ustawy Prawo budowlane w zw. z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej...
. Według art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 2 pkt 2, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została...

II SA/Kr 882/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-13

. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z tym że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie (art...
. 59g ust. 5 Prawa budowlanego)., Dział III Ordynacji podatkowej zawiera regulację materialnoprawną, której zakres obejmuje, między innymi, powstanie zobowiązania...

VIII SA/Wa 560/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-16

z dyspozycją art.. 59g ust. 5 Prawa budowlanego do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
wskazał, że w oparciu o ustawę z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa za początek biegu terminu przedawnienia do wymierzenia kary za rozpoczęcie samowolnego użytkowania...

II OSK 525/14 - Wyrok NSA z 2015-11-05

Budowlanego nr [...] z dnia [...] maja 2010 r., a ponadto podniósł, iż postanowienie zostało wydane z naruszeniem art. 68 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
prawa organu do naliczenia opłaty legalizacyjnej z uwagi na art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej organ zauważył, że opłata legalizacyjna jest obligatoryjnym elementem procesu...

II SA/Po 360/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-24

. z art. 59f ust. 1, art. 49 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz art. 68 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa polegające na przyjęciu, iż nie doszło do przedawnienia prawa...
dotyczące przedawnienia opłaty legalizacyjnej, jako konsekwencji możliwości zastosowania do takiej opłaty przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U....

VII SA/Wa 1250/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-26

czego skarga została uwzględniona, organy rozstrzygnęły bowiem sprawę nie uwzględniając instytucji przedawnienia o której mowa w Dziale III Ordynacji Podatkowej., Zgodnie...
. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z tym, że uprawnienia organu podatkowego, z wyjątkiem określonego w ust. 1, przysługują wojewodzie'. Dział...

VII SA/Wa 935/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-03

Prawa budowlanego w zw. z art. 68 § 2, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa poprzez niewłaściwe ich, zastosowanie tj. wymierzenie kary, podczas...
z uwagi na liczne skargi, mieszkańców., Skarżąca powołując się na treść art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej podniosła, że zobowiązanie do zapłaty kary wymienionej w art. 57...

VII SA/Wa 1931/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-03

tytułem nielegalnego użytkowania, podczas gdy art. 59 g ust. 5 stanowi, że do kar stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej;, - przepisów art. 57 ust. 7...
o zakończeniu budowy podczas gdy wykonywane roboty nie nakładały takiego obowiązku., W uzasadnieniu skargi, wskazując na art. 68, art. 70 i art. 21 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   67