Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

III OSK 1258/21 - Wyrok NSA z 2022-04-07

gospodarczych kontrahentów, a ich ujawnienie mogłoby spowodować dla nich ewentualne szkody w zakresie gospodarczym i ekonomicznym. Zdaniem Sądu uzasadnienie decyzji...
stanowi dobro ważniejsze, aniżeli prawo dostępu do informacji publicznej, gdyż ujawnienie danych tych osób mogłoby narazić je na bezpośrednie nieprzyjemności ze strony...

IV SA/Wa 1018/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-17

), jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów. Informacje, których ujawnienia żąda Skarżąca dotyczą pisma stanowiącego odpowiedź na zarzuty formalne...
opracowanymi w ramach postępowania sądowego sensu largo., Minister Środowiska uznał, że ujawnienie odpowiedzi Państwa Członkowskiego na zarzuty formalne mogłoby naruszyć przebieg...

I SA/Wa 2207/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-01

, tak w przypadku ujawnienia zagadnienia wstępnego, to jest kwestii wymagającej wyjaśnienia przez działanie innego organu lub sądu co do jej istoty rzutującej...
Cywilny, sygn. akt [...]. Wojewoda uwzględnił ten fakt, jako przesłankę kolidującą z dyspozycją art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej, w zakresie możliwości ujawnienia praw...

II OSK 221/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

bez tytułu prawnego, a Skarżąca o przejęciu władania nie była nawet powiadomiona. Także bez znaczenia pozostaje kwestia nie ujawnienia w księdze wieczystej ani faktu objęcia...
nieważności decyzji z 1986 r. Ujawnienie określonego stanu prawnego w księdze wieczystej rodzi bowiem wyłącznie skutek prawny w postaci domniemania zgodności ujawnionego...

I OSK 3187/18 - Wyrok NSA z 2020-01-09

to do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy', II. w pozostałym zakresie skargę oddalił, III. zasądził od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo...
ze względu na fakt, że prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy., W uzasadnieniu tej decyzji dotyczącego pierwszego zakresu odmowy organ wskazał...

IV SA/Wa 1481/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-26

), co oznacza że ich ujawnienie w sposób istotny może wpłynąć na pogorszenie pozycji konkurencyjnej Spółki., Spółka w piśmie poinformowała, iż nie ma woli ujawnienia ogółowi...
wniosku nie można odmówić posiadania przymiotu wartości handlowej z uwagi na fakt, że poruszają one kwestie, których ujawnienie mogłoby przełożyć się na zaoszczędzenie...

I SA/Wa 1891/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-26

w postępowaniu, ujawniono własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie [...] Parku [...], w tym dla nieruchomości gruntowych będących przedmiotem wniosku o stwierdzenie nieważności...
. W ocenie organu nadzoru, źródło tych informacji i ich niepodważalność na dzień wydania ww. decyzji wynika z odpisów dokumentów w księdze wieczystej nr [...] i stan...

VII SA/Wa 1384/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-26

i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm., dalej: 'p.g.g.') nakazuje ujawnienie udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony w studiach uwarunkowań...
. 1 ustawy p.g.g. wynika, że sam obowiązek ujawnienia udokumentowanych złóż w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach...

IV SA/Wa 1187/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-20

nie mogło stanowić źródła prawa. Wskazano jednocześnie, iż organy nie w pełni uwzględniły treść tego pisma., Dodatkowo Skarżąca podniosła, iż należąca wcześniej...
dla oceny legalności decyzji w przedmiocie przejęcia nieruchomości na rzecz Państwa. Także bez znaczenia pozostaje kwestia nie ujawnienia w księdze wieczystej ani faktu...

II OSK 3087/20 - Wyrok NSA z 2021-04-28

też, iż niezależnie od ww. normy źródłem ochrony kopalin jest nie tylko art. 95 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ale też art. 72 ust. 1 pkt 2 i art. 125 ustawy Prawo...
w kontekście długiego horyzontu czasowego. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie dostępu do źródeł niezbędnych surowców mineralnych także dla przyszłych pokoleń...
1   Następne >   +2   +5   11