Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

I SA/Bd 38/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-20

za wydanie karty pojazdu, jednakże w ocenie Sądu, może być ona pomocna również w niniejszej sprawie, gdyż charakter opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w płatnej strefie...
parkowania jest zbliżony do opłaty za wydanie karty pojazdu. W uchwale tej uznano, że skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu uiszczonej...

VII SA/Wa 593/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-10

projektowych (karta 36 akt administracyjnych) wynika jednoznacznie, że droga serwisowa, na którą projektowany jest zjazd publiczny nie łączy się z drogą krajową nr [...] w formie...
, że z dokumentacji zawartej w aktach sprawy, w tym z dokumentacji fotograficznej (karty 49-51 akt administracyjnych) wynika, że droga serwisowa, o dostęp do której wnioskuje...

VII SA/Wa 135/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

, której właścicielem jest Gmina Miasto S. (pismo GDDKiA z dnia [...] lipca 2013r). Według ustaleń organu szerokość drogi wewnętrznej wynosi 5.25m (karta 31 akt) i może być wykorzystana...
pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz do wymagań ruchu pieszych. Zgodnie natomiast z § 113 ust. 7 pkt. 2 w związku z § 78 ust. 1 cyt rozporządzenia, zjazd publiczny...

VII SA/Wa 2618/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-06

okoliczność ma istotne znaczenie w rozpatrywanej sprawie. Dokumenty zgromadzone w aktach sprawy, a przede wszystkim fragment mapy geodezyjnej (karta 184 akt admin. organu...
I instancji), a także materiał fotograficzny zamieszczony na kartach 137-140 akt admin., wyraźnie wskazują, że istniejący zjazd indywidualny znajduje się praktycznie...

VII SA/Wa 2890/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

nie został naruszony. Organ zgromadził wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak: kopię mapy zasadniczej w skali 1:1000 (karta nr 115-117), kopię dokumentów...
potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, protokół oględzin w terenie (karta. 56), mapy ze strony [...], wniosek złożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie...

VII SA/Wa 1669/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

nr [...], możliwość faktycznego korzystania z tego zjazdu przez pojazdy ciężarowe i potwierdzających parametry okolicznej drogi gminnej (łącznie 16 kart), a także (ii) wydruków z map...
satelitarnych pokazujących usytuowanie nieruchomości oraz możliwości dojazdu do niej (łącznie: 3 karty) - na okoliczność dokonania przez organ nieprawidłowych...

VI SA/Wa 156/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-01

był 15 luty 2010 r., Z notatki służbowej (verte karta 19 akt) sporządzonej przez pracownika tutejszego Sądu w dniu 25 lutego 2010 r., po sprawdzeniu w dokumentach...
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, którą nałożono na niego karę pieniężną za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia., Pismem z 1 lutego 2010 r. (k. 11 akt...

VI SA/Wa 2018/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-22

., które zostało przez stronę odebrane [...] maja 2021 r., co potwierdzają podpisy i pieczęcie na zwrotny potwierdzeniu odbioru (karta 19 akt adm.)., Stan faktyczny i prawny...
to m.in. znaki zlokalizowane przy tej drodze (patrz karty 79 - 80 akt adm.) Sąd zauważa, że uznanie terenu, na którym miałaby powstać przedmiotowa myjnia samochodowa za teren...

VII SA/Wa 1734/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-17

organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr [...] ( karta 50 akt ) jak i załączona do akt sprawy dokumentacja fotograficzna sporządzona w ramach...
przeprowadzonego dowodu z oględzin terenu zakończonego protokołem z dnia 23 marca 2017r ( karta 41- 48 akt ) pozwoliły w sposób nie budzący wątpliwości na ustalenie...

VII SA/Wa 2659/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-26

nr [...] Sądu Rejonowego w K., obejmującej działki geodezyjne nr [...],[...]i [...]wszystkie z karty mapy 8 położone w K., pomiędzy pasem drogowym drogi krajowej...
, obejmującej działki geodezyjne nr [...],[...]i [...] wszystkie z karty mapy 8 - [...] Sądu Rejonowego w K., jest szczególne w konsekwencji dokonanej rozbudowy drogi krajowej...
1   Następne >   2