Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II GOK 19/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

RP pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o ustalenie zgodności:, a) art. 9a, art. 11a - art. 11 e ustawy o KRS z art. 173 w związku z art. 10 oraz art. 187 ust...
na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2 ze zm., dalej w skrócie: 'TfUE') zapytania prawnego do Trybunału...

II GOK 15/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

pytania prawnego na podstawie art. 193 Konstytucji RP., Postanowieniem z 25 września 2018 r. (sygn. akt II GW 24/18) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wniosek...
procesowym z 19 listopada 2018 r. Odwołujący się wniósł o:, - rozważenie przekazania, na podstawie art. 39817 § 1 kpc, zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości...

II GOK 16/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

się co do niezgodności z Konstytucją wskazanych przepisów ustawy o KRS - o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu stosownego pytania prawnego na podstawie art. 193...
[...], [...], [...], [...], [...] [...], [...], [...], [...] i [...]., W piśmie procesowym z 19 listopada 2018 r. Odwołujący się wniósł o:, - rozważenie przekazania, na podstawie art. 39817 § 1 kpc, zagadnienia prawnego...

II GOK 20/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

, że:, 1) w przypadku zmian w krajowym porządku prawnym, które, po pierwsze, pozbawiają sąd krajowy jego właściwości do orzekania w pierwszej i zarazem ostatniej instancji...
na bezpośrednie lub pośrednie wpływy władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz co do ich neutralności względem ścierających się przed nimi interesów i prowadzić w ten sposób do braku...

II GOK 8/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

w argumentacji zmierzającej do wykazania, że w kolizji z Konstytucją RP, czy też krajowym porządkiem prawnym, czy też interesem narodowym miałaby pozostawać unijna zasada...
, a w konsekwencji i prawną kandydata, przez brak rekomendacji KRS;, 3. naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie art. 33 ust. 1 ustawy o KRS w zw. z art. 2 i art. 32 ust. 1...

II GOK 11/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

, że w kolizji z Konstytucją RP, czy też krajowym porządkiem prawnym, czy też interesem narodowym miałaby pozostawać unijna zasada pierwszeństwa prawa unijnego...
prawnego na podstawie art. 193 Konstytucji., W piśmie z 19 listopada 2018 r. Odwołujący się wniósł o rozważenie przekazania, na podstawie art. 39817 § 1 kpc zagadnienia...

II GOK 13/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

zmierzającej do wykazania, że w kolizji z Konstytucją RP, czy też krajowym porządkiem prawnym, czy też interesem narodowym miałaby pozostawać unijna zasada pierwszeństwa prawa...
sędziego Sądu Najwyższego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 marca 2021 r. sygn. C-824/18 orzekł, że:, 1) W przypadku zmian w krajowym porządku prawnym...

II GOK 9/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

Europejskiej w wyroku z 2 marca 2021 r. sygn. C-824/18 orzekł, że:, 1) W przypadku zmian w krajowym porządku prawnym, które, po pierwsze, pozbawiają sąd krajowy jego właściwości...
się przed nimi interesów i prowadzić w ten sposób do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tych sędziów, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo...

II GOK 18/18 - Wyrok NSA z 2021-10-11

wykładnię wyrażającą się w przyjęciu, że nie zostaje naruszona zasada skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej, gdy sędziowie Sądu...
zostaje zasada skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej, gdy sędziowie Sądu Najwyższego powoływani są na wniosek organu krajowego...

II GOK 2/18 - Wyrok NSA z 2021-05-06

porządkiem prawnym, czy też interesem narodowym miałaby pozostawać unijna zasada pierwszeństwa prawa unijnego. Tak bowiem nie jest, a to wobec konstytucjonalizacji...
porządku prawnym, które, po pierwsze, pozbawiają sąd krajowy jego właściwości do orzekania w pierwszej i zarazem ostatniej instancji w przedmiocie odwołań wnoszonych...
1   Następne >   3