Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 76/07 - Wyrok NSA z 2007-12-12

stwierdził, że zaskarżone decyzje nie naruszają prawa i że skarga jest bezzasadna., Zdaniem Sądu I instancji należy odróżnić pojęcie interesu prawnego od interesu faktycznego...
. Interes prawny wynikać powinien z konkretnego przepisu prawa materialnego, natomiast interes faktyczny występuje w sytuacji, gdy określony podmiot jest wprawdzie...

I FSK 1631/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

, mimo że na tym etapie postępowania strona miała nie tylko interes ekonomiczny, ale również bezpośredni interes prawny w zainicjowaniu takiego postępowania;, 2) przepisu art. 240 § 1...
przed sądami administracyjnymi') oddalił skargę., 3.2. Sąd pierwszej instancji przywołał treść art. 133 Ordynacji podatkowej oraz dokonał wykładni pojęcia interesu prawnego...

II FSK 1629/08 - Wyrok NSA z 2010-02-25

zaliczane do innej kategorii. Każda z tych osób nabywa status strony postępowania o tyle, o ile postępowanie to dotyczy jej interesu prawnego (praw lub obowiązków...
wynikających z prawa materialnego). Takiego zaś interesu prawnego skarżąca nie miała. Organ zwrócił też uwagę, że z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji nie wystąpiła...

I FSK 1632/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

, nie jest nim natomiast samodzielnie były członek zarządu (jak również aktualny członek zarządu) gdyż nie ma on własnego interesu prawnego w takim postępowaniu podatkowym, ma ugruntowany...
charakter., Za chybiony Sąd pierwszej instancji uznał również zarzut skarżącego, że fakt pozostawania przez niego udziałowcem Spółki uzasadnia jego interes prawny...

I OSK 583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-06

konstytucyjna (wymieniona w preambule Konstytucji RP), posiada więc najwyższą rangę w krajowym porządku prawnym., W szczególnym interesie publicznym niewątpliwie leży rzetelne...
., nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej, oddalił skargę., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Generalny Inspektor Kontroli...

I OSK 1313/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

o dostępie do informacji publicznej, że interes publiczny odnosi się w swej istocie do spraw związanych z funkcjonowaniem Państwa oraz innych ciał publicznych jako prawnej...
ochrony ustawowej praw i interesów prawnych podmiotów, których sprawy rozstrzygane są w ramach podstawowych kompetencji i zadań organów (zob. wyrok NSA z dnia 6 lutego 2015 r...

II FSK 22/05 - Wyrok NSA z 2005-12-02

, której interes prawny nie wynika z przepisu materialnego prawa podatkowego nie ma statusu strony., Obowiązek zapłaty podatków, wynikający z decyzji podatkowych, nałożony...
decyzją podatkową wobec 'P.' sp. z o.o., to nie eliminuje to w żaden sposób interesu prawnego skarżącego, aby ukształtowanie tegoż obowiązku było mu podane do wiadomości...

II FSK 360/08 - Wyrok NSA z 2009-07-14

uzasadnienia, że osoby, które złożyły wnioski o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej miały interes prawny do wystąpienia z takim...
Rejestru Sądowego, to tym samym osoby, które nazwały się likwidatorami nie mogły nimi być. Co więcej nie miały interesu prawnego do złożenia wniosków o stwierdzenie nieważności...

II FSK 359/08 - Wyrok NSA z 2009-07-14

, również bez jakiegokolwiek uzasadnienia że osoby, które złożyły wnioski o stwierdzenie nieważności ostatecznych decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej miały interes prawny...
do Krajowego Rejestru Sądowego, to tym samym osoby, które nazwały się likwidatorami nie mogły nimi być. Co więcej nie miały interesu prawnego do złożenia wniosków...

I FSK 156/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

wzruszenia tego orzeczenia w trybie stwierdzenia nieważności., Sąd, ustosunkowując się do stanowiska skarżącego, że z uwagi na jego interes prawny w postępowaniu prowadzonym...
podatkowej). Przepis art. 133 należało bowiem interpretować łącznie z art. 134 Ordynacji podatkowej. Oznaczało to, że osoba, której interes prawny nie wynikał z przepisu...
1   Następne >   +2   +5   8