Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Gd 1443/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-09

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), dalej: 'p.p.s.a.', uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny., Skarga...
administracyjnego dwóm kategoriom podmiotów: 1) każdemu, kto ma w tym interes prawny, oraz 2) w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób prokuratorowi...

II FSK 95/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-25

interesu prawnego do jej wniesienia., 2. Pismem z 15 grudnia 2021 r. skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wywiodła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu...
p.p.s.a. poprzez błędne odrzucenie skargi, w sytuacji, w której skarżąca posiadała interes prawny do wniesienia skargi,, 2) naruszenie prawa materialnego tj. art. 14b o.p....

I SA/Łd 862/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-11-09

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności...
, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również innym podmiot, któremu...

I SA/Gd 544/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-01

do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie...
jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Jak stanowi natomiast art. 58 § 1 pkt 6...

I SA/Kr 1091/23 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2024-03-27

') uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna...
w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym., Przytoczona regulacja wyraża...

I SA/Gd 1103/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-10-21

, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących...
interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym jak również podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Stanowi o tym art...

I SA/Łd 382/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-06-29

. 239 ze zm.) dalej: p.p.s.a., uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka...
oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym...

I SA/Gl 1445/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-11

może wystąpić osoba, która posiada interes prawny, a więc u której wystąpił lub może wystąpić określony stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), który może rodzić określone konsekwencje...
odmowy wszczęcia postępowania w odniesieniu do pytań nr 1 i nr 4 strona zanegowała twierdzenie organu I instancji, że nie ma interesu prawnego w uzyskaniu odpowiedzi...

III SA/Wa 1056/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-25

'), jak również inny podmiot, któremu ustawy przyznają takie uprawnienie (art. 50 § 2 P.p.s.a.). W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że interes prawny...
z dnia 7 lipca 2011 r., I OSK 1278/10 - wszystkie orzeczenia publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Interes prawny musi być interesem indywidualnym strony i dotyczyć...

III SA/Wa 1055/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-25

, kto ma w tym interes prawny (art. 50 § 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm...
się, że interes prawny musi mieć oparcie w przepisach prawa. O jego posiadaniu można mówić wówczas, gdy istnieje przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100