Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

III SA/Łd 326/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-06

Wydziału III z dnia 12 czerwca 2008 r. skarżący wezwany został do określenia naruszenia prawa bądź interesu prawnego w zaskarżonej decyzji - w terminie 7 dni od dnia doręczenia...
, postanowienia, innego aktu lub czynności; 2) oznaczenie organu, którego działanie lub bezczynności skarga dotyczy; 3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego...

III SA/Łd 310/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-13

postępowania nie dotyczy interesu prawnego Stowarzyszenia. Za niezasadne organ administracji uznał również powoływanie się przez Stowarzyszenie na swoje zadania statutowe...
w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., W myśl art. 33 § 2 p.p.s.a. udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału...

III SA/Łd 329/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-13

dalej - p.p.s.a. zdolność sądową mają organizacje społeczne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów...
, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4 p.p.s.a. w sprawach innych osób, jeżeli sprawa...

II SA/Wa 565/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-10

faktycznego i prawnego oraz, że wydane zostało w oparciu o subiektywne odczucie organu, co do braku istnienia ważnego interesu wnioskodawcy, uzasadniającego zgłoszony...
do otrzymania z akt sprawy kserokopii żądanych kopii lub odpisów, pomimo wykazania ważnego interesu prawnego, przy zachowaniu formy pisemnej., W odpowiedzi na skargę...

II SA/Bd 420/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-04

chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., Zgodnie...

II SA/Wa 617/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-08

jego interesu prawnego poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego oraz naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię przepisów § 14 ust. 4 pkt 1 i ust. 5...
brak rozstrzygnięcia jego roszczenia, co rażąco narusza jego interes prawny., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał swoje dotychczasowe...

II SA/Wa 1886/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-23

prowadzenia postępowania skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy sąd odrzuca...

II SA/Sz 668/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-07-12

ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania, 3) gdy postępowanie z innych...

III SA/Gd 265/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-29

, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania;, 3) postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe., W orzecznictwie dominuje pogląd...
. stwierdzono nieważność zaskarżonego postanowienia. Zatem zaskarżone postanowienie zostało wyeliminowane z obiegu prawnego ze skutkiem ex tunc, i tym samym, przestał...

II SA/Rz 77/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-05

lub bezczynności skarga dotyczy,, 3. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego., Z pisma skarżącego z dnia 8 lutego 2007r. wynika, że w sprawie należności objętych skargą...
1   Następne >   +2   +5   +10   22