Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Radców Prawnych X

I OSK 3212/15 - Wyrok NSA z 2017-08-09

wniosku o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 573/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
oddalił skargę K.K. i Partnerzy Radcowie Prawni na bezczynność Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 grudnia...

II SAB/Wa 573/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

na bezczynność Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] grudnia 2014 r. - oddala skargę - Kancelaria [...] z siedzibą...
w [...], zwróciła się do Krajowej Rady Radców Prawnych w [...] na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku...

II SA/Wa 112/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...
. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), zwrócił się do Okręgowej Izby Radców Prawnych w B...

II SA/Wa 2807/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-30

Prawnych z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwałą...
Prawnych w [...] z [...] maja 2019 r. nr [...] o odmowie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu decyzji wskazało, że wnioskiem z 16 kwietnia 2019 r...

II SAB/Op 12/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-20

Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 7 stycznia 2014 r. B. B. zwrócił się, za pośrednictwem...
poczty elektronicznej, do Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w [...] o udzielnie informacji publicznej przez udostępnienie wszystkich orzeczeń wydawanych w ramach...

II SAB/Sz 17/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-28

niejawnym sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Dziekana Izby Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia...
[...] r. B. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej...

IV SAB/Po 73/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-14

niejawnym sprawy ze skargi J. N. na bezczynność Rady Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. J. N. wniósł do Wojewódzkiego...
Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Rady Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SAB/Sz 87/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-06

niejawnym sprawy ze skargi B. B. na bezczynność Sądu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę B.B. wniósł do Wojewódzkiego...
Sądu Administracyjnego, skargę na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...

VI SAB/Wa 29/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-25

w [...]. Skarżący podniósł, że po złożeniu skarg kasacyjnych, dostał informację od Prezesa Kancelarii Prawno-Windykacyjnej o tym, że w związku z niesumiennym wykonywaniem obowiązków...
przez skarżącego, jego mocodawczyni odwołała mu pełnomocnictwo i zawarła umowę z ww. Kancelarią o świadczenie usług prawnych. Z informacji skarżącego wynikało ponadto...

VI SA/Wa 1574/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-13

zaufania publicznego, polegającym na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążących się z przyjmowaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowanym...
w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystaniu tych informacji przez świadczących usługi. Wykonywanie zawodu zaufania publicznego...
1   Następne >   +2   +5   7