Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

II SAB/Go 26/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-08-27

Stowarzyszenia [...] na bezczynność Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza...
części kosztów postępowania sądowego. Dnia 18 lutego 2015 r., działając w imieniu Stowarzyszenia [...], powołując się na regulacje ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Sz 120/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-21

Pielęgniarek i Położnych w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania do udzielenia informacji publicznej, II. stwierdza...
. Stowarzyszenie, powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198), zwróciło się drogą elektroniczną...

II SO/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

ze skargi E. Z. na bezczynność [...] Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia 1. wymierzyć [...] Okręgowej Izbie...
o dostęp do informacji publicznej w postaci dokumentacji konkursu na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału [...] Szpitala [...]., Skarżąca podkreśliła...

II SAB/Go 52/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-17

wpłynęło pismo pełnomocnika strony skarżącej, w którym oświadczył, iż związku z udostępnieniem wnioskowanej informacji publicznej, nie uiści wpisu i wniósł o umorzenie...
Stowarzyszenia [...] nie została opłacona, brak było podstaw do rozważania, czy w związku z udostępnieniem przez organ żądanej informacji publicznej postępowanie sądowe...

VII SA/Wa 579/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-28

w ramach praktyki, jak również żądania informacji udostępnienia dokumentacji medycznej. Obowiązek prowadzenia przez pielęgniarki i położne dokumentacji medycznej wynika z art...
publicznej i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, że Sąd, rozpoznając skargę, ocenia czy zaskarżony akt administracyjny nie narusza przepisów prawa materialnego...

II OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2009-05-13

do dyplomu w pkt V 'Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu' w ppkt 1 wpisano: 'Dostęp do dalszych studiów: uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych...
publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony'. Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu...

II OSK 1208/07 - Postanowienie NSA z 2008-10-22

samorządu zawodowego wykonujący funkcje zlecone administracji publicznej, czy gdyby to był organ administracji publicznej. NSA wyraźnie podkreślił...
zawodu., Sąd zwrócił ponadto uwagę na to, iż w pkt V. informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu suplementu dyplomu zainteresowanej wpisano: 'uzyskany tytuł uprawnia...

VII SA/Wa 1034/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-08

wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Sąd administracyjny kontroluje legalność rozstrzygnięcia...
- kompetencyjnym dająca organom samorządu zawodowego, wykonującym funkcje zlecone z zakresu administracji publicznej, podstawę do przeprowadzenia postępowania i podjęcia uchwały...

II OSK 1059/07 - Wyrok NSA z 2008-10-03

wykonujący funkcje zlecone z zakresu administracji publicznej, czy gdyby to był organ administracji publicznej. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to ocena dyplomu...
dyplomu J. M. 'Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu' wpisano: 'uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych oraz ubiegania się o stopień naukowy...

VII SA/Wa 822/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

nie zauważenie, że w pkt V. suplementu dyplomu J. M. 'Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu' wpisano: 'uzyskany tytuł uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych oraz ubiegania...
ogólno-kompetencyjnym dająca organom samorządu zawodowego wykonującym funkcje zlecone z zakresu administracji publicznej, podstawę do przeprowadzenia postępowania...