Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

I OSK 1784/16 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 18 lutego 2016 r...
skarżącego o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy i stwierdził, że bezczynność tego organu...

I OSK 384/17 - Wyrok NSA z 2017-09-27

[...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej również: Sąd...
) na decyzję Firmy SA z siedzibą w W. (dalej: Spółka; [...] S.A.) z dnia [...] kwietnia 2016 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - na podstawie art...

II SAB/Wa 113/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-18

rozpoznania wniosku z [...] stycznia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2022 r. G. P. zwrócił się do Prezesa Zakładu...
Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie informacji publicznej zawierającej wartości umów w roku 2020 i 2021 faktycznie zapłaconych z tytułu przetwarzania (utrzymania...

II SA/Wa 1790/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

z siedzibą w G. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej 1. uchyla...
') oraz art. 16 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm...

II SAB/Wa 771/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Z.K. (skarżąca) wniosła skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń...
Społecznych (organ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., We wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. wnosiła o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1...

I OSK 2073/12 - Wyrok NSA z 2013-01-03

na bezczynność Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala...
[...] listopada 2011 r., powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił...

II SA/Wa 1050/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

[...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
w sprawie udostępnienia informacji publicznej oraz poprzedzająca ją decyzja Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r. o odmowie udostępnienia...

II SAB/Wa 217/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

udostępnienia informacji publicznej 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia 30 grudnia 2018 r., 2. stwierdza, że bezczynność...
Społecznych w udostępnieniu informacji publicznej., Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że G. P. w dniu 30 grudnia 2018 r. zwrócił się do Prezesa ZUS o udostępnienie...

II SA/Wa 891/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-03

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia [...] lutego...
2016 r. Z. L. zwrócił się do Prezesa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:, 1. Jaka była wielkość zatrudnienia w strukturach...

II SAB/Wa 352/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

w przedmiocie rozpoznania punktów 2 i 3 wniosku z dnia [...] czerwca 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Pismem z dnia [...] czerwca 2017 r. A. L. zwrócił...
się do Prezesa ZUS (Centrala ZUS) o udzielenie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiedzi na pytania: 1. czy może ubiegać się o jednorazowy zwrot...
1   Następne >   +2   +5   +10   100