Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

I OSK 372/14 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 25 maja 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej I. uchyla zaskarżony wyrok w całości i skargę oddala, II...
z dnia 25 maja 2013 o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązał Prezesa Agencji Rynku Rolnego do rozpatrzenia wniosku skarżącego K. M. z dnia 25 maja 2013 r...

II SAB/Wa 367/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Rynku Rolnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Agencji Rynku Rolnego do rozpatrzenia...
wniosku skarżącego K. M. z dnia [...] maja 2013 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami...

IV SAB/Gl 195/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-22

A z siedzibą w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: przekazać sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Właściwość miejscową...
w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej jest [...] w W., Skoro wskazany przez skarżącego [...] ma swoją siedzibę w Warszawie, to sądem właściwym do rozpoznania...

V SA/Wa 2996/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

materiał dowodowy i prawidłowo ustalił stan faktyczny na dzień podania przez Prezesa ARR, tj. 3 czerwca 2016 r. do publicznej wiadomości informacji na stronie internetowej...
administrowanej przez Agencję oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji dotyczącej wysokości wsparcia dla producentów świń., Wojewódzki Sąd...

V SA/Wa 115/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15

mlecznych (tekst, jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2081 ze zm.), wezwał Zainteresowanego do nadesłania w terminie najpóźniej do 30 czerwca 2007 r. informacji rocznej...
ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, za nieprzesłanie ww. informacji rocznej do dnia 14 maja wymierzana jest kara pieniężna za każdy dzień zwłoki...

IV SA/Wa 189/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-07-04

do właściwego miejscowo dyrektora oddziału terenowego Agencji w terminie do dnia 14 maja informacji za poprzedni rok kwotowy o ilości: 1) mleka i przetworów mlecznych...
, przeznaczonych bezpośrednio do spożycia, (-) w przypadku nieprzekazania przez dostawcę bezpośredniego do dnia 14 maja informacji, o których mowa w art.11 ust.3 ustawy...

V SA/Wa 759/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-09

wysokości jego limitu (ewentualnie ...)., W toku postępowania odwoławczego R. G. złożył korektę informacji rocznej za rok kwotowy ... i wyjaśnił, że pierwsza informacja roczna...
., W ocenie organu R. G. zlecając wypełnienie informacji rocznej ... nie zachował należytej staranności wymaganej szczególnie ze względu na konieczność prawidłowego rozliczenia...

V SA/Wa 1462/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Zawiślak (spr.), Protokolant st. specjalista - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2013 r. sprawy ze skargi S. S. na informację...
2009 r.). Agencja stwierdziła bowiem, że skarżący w dniu [...] listopada 2010 r. otrzymał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, natomiast podpisany przez niego...

V SA/Wa 1111/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

bez rozpoznania. Informacja o tym została wysłana do Wnioskodawcy i mimo dwukrotnego awizowania, nie została przez niego odebrana; przesyłkę zwrócono do OT ARR w O. Z powyższych...
2009r., nie zostało odebrane. Wezwanie do usunięcia braków, poczta zwróciła do OT ARR w O. Wobec tego, Dyrektor OT ARR wydał informację o pozostawieniu przedmiotowego...

IV SA/Wa 2189/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-03

instancji ustalił, że uprawniony B. W. mimo wezwania do przesłania informacji rocznej za rok kwotowy 2004/2005, nie ustosunkował się do pisma Dyrektora Oddziału Terenowego...
Agencji Rynku Rolnego w W. i nie przesłał przedmiotowej informacji rocznej. Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy dostawca bezpośredni jest obowiązany do przekazywania...
1   Następne >   +2   +5   +10   18