Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

II SAB/Wa 8/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-23

i Produktów Biobójczych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] listopada 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. P. W. wnioskiem z dnia...
informacji publicznej, poprzez przesłanie na skrzynkę mailową wnioskodawcy [...] protokołów z posiedzeń Komisji ds. Produktów z Pogranicza oraz uchwał podjętych na tychże...

II SAB/Wa 796/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-10

i Produktów Biobójczych w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] września 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów...
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do rozpoznania wniosku skarżącego P. W. z dnia [...] września 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej...

II SAB/Wa 669/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-17

[...] marca 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Minister Zdrowia dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku skarżącego A. G. z dnia [...] marca...
2021 r. o udostępnienie informacji publicznej, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Ministra Zdrowia na rzecz...

I OSK 753/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

września 2016 r., sygn. akt IV SAB/Gl 56/16 w sprawie ze skargi K.M. na bezczynność Zarządu Szpitala [...] Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
na bezczynność Zarządu Szpitala Miejskiego w [...] Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej: zobowiązał Zarząd Szpitala Miejskiego w [...] sp. z o.o....

II SAB/Wa 413/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-29

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...
do rozpatrzenia wniosku K. S. z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami...

I OSK 1553/17 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1...
. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że S.O. i K.B.T., reprezentujący skarżące Stowarzyszenie, wnioskiem z dnia 16...

II SAB/Wa 408/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Stowarzyszenie [...] z siedzibą w W. złożyło do Ministra Zdrowia...
za pomocą poczty elektronicznej wniosek z dnia [...] czerwca 2020 r. o udostępnienie do informacji publicznej w zakresie, cyt.:, 1) czy wypowiedzi Ministra, wedle...

II SA/Wa 2071/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

w [...] na decyzję Ministra Zdrowia z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - oddala skargę - Pismem...
z [...] czerwca 2017 r. [...]Sp. z o.o. z siedzibą w P., zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w postaci odpowiedzi na następujące...

II SAB/Wa 540/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-26

2020 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza, że Minister Zdrowia dopuścił się bezczynności, 2. stwierdza, że bezczynność Ministra Zdrowia nie miała miejsca...
na bezczynność Ministra Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej., Do Ministra Zdrowia dnia [...] lipca...

II SAB/Wa 191/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-11

rozpoznania wniosku z dnia [...]lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Zdrowia do rozpatrzenia wniosku strony skarżącej M. Sp. z o.o....
z siedzibą w W. z dnia [...] lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100