Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 1860/13 - Wyrok NSA z 2013-12-05

. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 501/12...
. o udostępnienie informacji publicznej zobowiązał Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do rozpoznania w/w wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego...

II SAB/Wa 501/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra...
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do rozpoznania wniosku J. K. z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty...

II SAB/Wa 298/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Transportu...
, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do rozpoznania wniosku z dnia [...] stycznia 2013 r. o udzielenie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia...

II SA/Wa 1044/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią...
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wniosek o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie:, '1) czy Minister Transportu wystąpił do P. z wnioskiem...

II SAB/Wa 398/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

i Gospodarki Morskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do rozpoznania wniosku J. G...
. z dnia [...] lipca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania; 2. stwierdza...

I OSK 603/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn...
lipca 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania w sprawie ze skargi J.G....

II SAB/Wa 157/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-09

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lutego 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę - Wnioskiem z dnia...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), informacji publicznej, cyt.:, '1. 'Oferty które wpłynęły w związku z poszukiwaniem...

II SAB/Wa 472/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2012 r. (doręczonym organowi w dniu...
[...] sierpnia 2012 r.), K.G. zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o udostępnienie...

II SA/Wa 1788/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

i Gospodarki Morskiej z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej ` oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2012 r...
. złożonym drogą elektroniczną D. P., powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198), zwrócił...

II SA/Wa 875/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-21

i Gospodarki Morskiej z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
(dalej jako Minister Transportu) decyzją z dnia [...] marca 2013 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   65