Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

I OSK 681/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 1 w części dotyczącej punktów 1 i 2 wniosku Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Handlowej w Katowicach z dnia 27...
. o udostępnienie informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji wskazał, iż pismem z dnia [...] sierpnia 2012 r. Z.. (dalej: Z.) wniósł do Wojewódzkiego...

IV SAB/Gl 120/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-26

[...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w przedmiocie informacji publicznej 1) zobowiązuje organ do załatwienia wniosku skarżącego; 2) stwierdza, że bezczynność organu...
w Gliwicach skargę na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K (dalej: [...]WIIH) żądając zobowiązania tego organu do udostępnienia informacji publicznej...

II SAB/Kr 163/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

niejawnym sprawy ze skargi T. W. na bezczynność [..] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przedmiocie udostępniania informacji publicznej postanawia: umorzyć...
postępowanie T. W. w dniu 9 września 2016r. wniósł skargę na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej...

VI SA/Wa 2390/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-02

szeroko, jak to jest tylko możliwe. Zatem zasada ogólna obowiązku organów administracji publicznej udzielania informacji ma kapitalne znaczenie dla ukształtowania relacji...
i możliwie najbardziej pełnego uzasadnienia decyzji pod względem prawnym i faktycznym. Także art. 8 K.p.a. statuuje zasadę, zgodnie z którą organy administracji publicznej...

VI SA/Wa 1155/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-09-03

publicznej i stosują środki określone w ustawie. W myśl § 2 cytowanego artykułu, kontrola działalności administracji publicznej obejmuje orzekanie w sprawach skarg...
Inspekcji Handlowej z dnia [...] maja 2007 r. stanowiło taką właśnie informację o sposobie załatwienia skargi na działanie organu. Informacja taka nie podlega zaskarżeniu...

GSK 1047/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 z 1995 r. poz. 439). Naruszenie przepisów postępowania jako mających wpływ na wynik sprawy, a to art. 135 i 141 § 4 ustawy...
publicznej wyjaśnień na jakiej podstawie przyjęto, że należą do grupy SWW 0672-21. Skarżąca od 1993 r. sprowadzała przedmiotowe urządzenia firmy 'Kroll' na podstawie...

VI SA/Wa 1136/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

certyfikatu., Po tej informacji w firmie A. B. w dniach od [...] czerwca 2003r. do [...] lutego 2004r. przeprowadzona została kontrola przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji...
/ i sprzedaży /w kraju/ zapalniczek, dokumenty SAD dotyczące przeprowadzenia towaru przez granicę, przesłuchiwali A. B., zwracali się do dostawców zapalniczek o informacje jakiego...

II OSK 2392/14 - Wyrok NSA z 2016-06-02

do Prezydenta Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymienionej linii wysokiego napięcia 110 kV, na odcinku...
na tym odcinku z przepisami o planowaniu przestrzennym. W takim przypadku badanie to powinno odbywać się przez wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego...

IV SA 3355/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-05

sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wobec tego, że sprawa dotyczy...
dalej w rozporządzeniu terminie. Protokół zawiera informacje o ilości i wartości towarów sprzedanych z naruszeniem ustawy o badaniach i certyfikacji oraz ustalenie...

II GSK 107/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

stanowisko organu zasługuje na akceptację, albowiem przedmiotowe pismo nie zawiera jednego z podstawowych elementów - rozstrzygnięcia. Jego treść podawała jedynie informacje...
administracyjnego pierwszej instancji, a nie decyzja wydana przez organ administracji publicznej. Oznacza to, że jedynie kwalifikowane uchybienia popełnione w toku...
1   Następne >   2