Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

IV SAB/Po 84/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P...
' ) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarga została wniesiona w następującym stanie faktycznym sprawy., Pismem z dnia [...] maja 2014 r. skarżący zwrócił...

IV SAB/Po 18/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-09

Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora...
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r., Nr (...), w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Agencję Restrukturyzacji...

II SAB/Go 123/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-15

Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia...
[...] lipca 2014 r., na podstawie art 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), art. 8 i art. 9 ustawy...

II SAB/Bk 46/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-01

[...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora [...] Oddziału...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. o udostępnienie jej w ramach dostępu do informacji publicznej kserokopii decyzji o przyznaniu A. H. dotacji z funduszy...

I OSK 609/12 - Wyrok NSA z 2012-06-14

udostępnienia informacji publicznej oddala skargi kasacyjne. Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt II SAB/Bk 46/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku...
Rolnictwa w Białymstoku o udostępnienie jej w ramach dostępu do informacji publicznej kserokopii decyzji o przyznaniu A. H. dotacji z funduszy unijnych na dofinansowanie...

IV SAB/Gl 162/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-15

Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje organ do załatwienia wniosku skarżącej...
Regionalny Biuro w B. - w trybie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - o udostępnienie informacji z Systemu Identyfikacji i Rejestracji...

IV SAB/Po 141/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-10

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. do załatwienia pkt 3 wniosku skarżącej...
z dnia (...) r., doprecyzowanego jej pismem z dnia (...) r., o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami...

IV SA/Wr 416/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

się na mandat radnego) nie powinno wpływać na zakres stosowania przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. Na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
nie przewidziano żadnych zwolnień podmiotowych od obowiązku wykazania przez podmiot żądający udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, przesłanki szczególnie istotnego...

II SAB/Łd 179/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-17

udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. do załatwienia wniosku T. Z. z dnia...
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., W motywach skargi skarżący wyjaśnił, że wnioskiem z dnia 29 maja 2017...

II SA/Wa 1684/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-04

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę Zaskarżoną...
ust. 2 i art. 17 w związku z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm. - dalej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100