Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II OW 40/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

). Dodatkowo Burmistrz powołał się na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 maja 2011 r., zgodnie z którym 'przedsięwzięcia polegające na przebudowie...
w części uchylono i zmieniono decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. W decyzji Wojewody Mazowieckiego określono zakres inwestycji...

II OW 27/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-27

(pkt 1), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pkt 1a), starosta (pkt 2) oraz dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (pkt 3). W przypadku pozostałych...
-Dobosz, po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 17...

II SAB/Ol 80/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-04

., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowienie to uchylił i umorzył postępowanie uzgodnieniowe organu pierwszej instancji stwierdzając, że organ ten wydał...
o ochronie przyrody., W dniu 28 listopada 2013 r. Burmistrz przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy...

II SA/Lu 364/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-18

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił już bowiem środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji. W trakcie...
, który nakłada na organ gminy dokonanie uzgodnienia treści uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Uzgodnienie to dokonuje się w trybie art. 106 k.p.a....

II OSK 1804/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

przepisy prawa, które powinny być interpretowane w świetle generalnej zasady ochrony środowiska, a mianowicie zasady przezorności, zawartej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27...
na określenie w planie szczególnych warunków zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia...

II SA/Kr 1520/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-28

na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w K. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. o uzgodnienie...
i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się wymagania ochrony środowiska, w tym również, ochronę przed ponadnormatywnym hałasem. Również taka argumentacja nie przyniosła...

IV SA/Po 1047/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-14

, a które dotyczą niewystarczających i nieskutecznych starań zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, szkoła jest negatywnie postrzegana w środowisku. Sposób, w jaki Dyrektor kieruje...
także obawy o dalsze pogorszenie stosunków międzyludzkich w środowisku szkolnym i lokalnym. Postępowanie Dyrektora rodzi obawę co do możliwości wyciągania właściwych wniosków...

I OSK 1300/12 - Wyrok NSA z 2012-09-27

o zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, Szkoła jest negatywnie postrzegana w środowisku. Sposób kierowania Szkołą przez Dyrektora doprowadził do zantagonizowania społeczności...
tylko na wniosek osób zainteresowanych ma na celu jedynie ochronę ich praw. Ponadto zarządzenie wójta (burmistrza, prezydenta) w sprawie odwołania z funkcji dyrektora szkoły...

II SA/Po 855/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-08-04

Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora oddala skargę. Burmistrz Miasta i Gminy (zwany dalej 'Burmistrzem...
') w dniu [...] czerwca 2020 r. powziął wiadomość o artykule zamieszczonym na stronie internetowej portalu informacyjnego, w którym cytowano wypowiedzi nauczyciela i dyrektor...

II OSK 724/19 - Wyrok NSA z 2022-02-17

2018 r., nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora biblioteki publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Gminy K. na rzecz B. B. kwotę 240...
ze stanowiska dyrektora biblioteki publicznej, stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia oraz zasądził od Burmistrza Miasta i Gminy K. na rzecz skarżącej kwotę 497 zł...
1   Następne >   2