Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 923/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-08

'B' s.c. W. D., S. K. została wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej i przedłożył decyzje o wykreśleniu., W związku z uzyskaną informacją, decyzją z [...] r...
prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej nie mają żadnego znaczenia dla sprawy., Koncesja na eksploatację surowca ilastego (iłów...

III SA/Gl 1971/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-06

., L.dz. [...], zawiadomił D. P., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A' D. P., o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia eksploatacji...
, przesiewacze itp. Następnie zauważył, że zarzut “jakoby kopaliny mogły być wykorzystywane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest oszczerstwem i nieprawdą...

III SA/Gl 2012/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-22

nr [...] obrębu G. , małżeńskiej wspólności majątkowej J. i J. P. oraz informację o prowadzeniu przez wyżej wymienionych działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej...
. wydobywanie kopalin wykonywanego inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

III SA/Gl 463/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-05

przez działalności gospodarczej., Wnioskodawca oszacował swoje miesięczne wydatki w sposób następujący: kredyty (łącznie 3.000.000 zł - jednak miesięcznie spłaca kwotę...
, że jego córka i syn Jakub nie pracują. Z kolei jego matka uzyskuje emeryturę w kwocie około 500 zł, a syn P. prowadzi działalność gospodarczą., Skarżący prowadzi działalność...

III SA/Gl 837/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

, że w granicach określonych nieruchomości prowadzona jest 'górnicza działalność gospodarcza, zagospodarowania złoża gazu ziemnego «[...] » i realizowany plan ruchu zakładu...
geodezyjnie nr. [...] obr. 210 prowadzona jest górnicza działalność gospodarcza, zagospodarowania złoża gazu ziemnego «[...] » i realizowany plan ruchu zakładu górniczego KGZ...

III SA/Gl 815/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-16

działalność gospodarczą pod firmą 'A' z siedzibą w K. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] , którą nakazano...
powiadomienia o terminie przeprowadzenia dowodów, nie przesłuchanie strony, niewyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym czy prowadzone prace stanowią działalność gospodarczą...

III SA/Gl 40/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-19

netto z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz syn R. C. uzyskuje świadczenie rehabilitacyjne w kwocie 1.200 zł netto miesięcznie. Sam...
o wysokości rat spłaty umowy kredytowej., Odnośnie działalności gospodarczej prowadzonej przez R. C.: ewidencję środków trwałych; deklaracje VAT-7 za okres od marca 2016 r...

III SA/Gl 696/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-14

powyższego podał, że wspólne gospodarstwo prowadzi z żoną i synami w wieku [...] i [...] lat. Ich źródłem utrzymania jest prowadzona przez skarżącego działalność gospodarcza...
z przedłożonych dokumentów źródłowych ustalono również, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą znacznych rozmiarów, z której w 2017 r. uzyskał przychód w kwocie 1.478.962,12 zł...

III SA/Gl 1034/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-05

[...] udzielił P. W., prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą 'B.', koncesji Nr [...] na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego 'P...
złoża. W praktyce chodzi o wydobycie złoża objętego prawami podmiotowymi (prawem własności, wieczystego użytkowania), pozbawionego cech działalności gospodarczej...

III SA/Gl 833/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-22

dojazdową. Co więcej, organ pominął, że skarżący nie prowadzi działalności gospodarczej, a wydobycie nieznacznej ilości kruszywa na własne potrzeby nie wiązało się z zamiarem...
., W kwestii nie prowadzenia przez skarżącego działalności gospodarczej i wydobywania kruszywa bez zamiaru jego gospodarczego wykorzystania organ wyjaśnił, że okoliczność...
1   Następne >   +2   +5   +10   23