Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

VII SA/Wa 612/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-14

ubezpieczeniu rolników po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej I. uchyla zaskarżoną interpretację w całości, II. stwierdza, że uchylona...
. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze. zm.), w związku z art. 2 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5a, 7 i 16 ustawy z dnia...

III SA/Łd 1221/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-24

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla uzasadnienia wniosku przedłożyła orzeczenie lekarskie o lekkim stopniu niepełnosprawności, PIT 36 - zeznanie za rok...
jako świadczeniobiorca, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opłacała w okresie od 20 marca 2008 r. do 31 lipca 2010 r. Z kolei z zaświadczenia wydanego...

III SA/Łd 1110/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-17

przez jej syna T. S. w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, która nie ma związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu jako domownikowi i pracą...
zamieszkiwania i pracy domownika w tym gospodarstwie, a użytki rolne uprawiają osoby trzecie. Ponadto adres głównego miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej T...

II GSK 127/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej 1 rok, podejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą, nie będąc pracownikiem i nie pozostając w stosunku służbowym...
, że chce podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile spełnia w tym zakresie warunki określone w odrębnych przepisach' W ocenie...

VII SA/Wa 1550/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-20

, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie co najmniej 1 rok, podejmuje pozarolniczą działalność gospodarczą, podlega nadal...
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile spełnia w tym zakresie warunki określone w odrębnych przepisach. Z treści powyższego artykułu...

IV SA/Wa 1240/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-12

pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 5a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o u.s.r., W uzasadnieniu postanowienia Prezes podał, że w dniu 22 marca...
2007 r. D. W. złożył oświadczenie o wznowieniu od dnia 1 marca 2005 r. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec niedotrzymania przez D. W. terminu...

II SA/Wa 1282/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-14

także, iż rolnik może prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskiwać z tego tytułu dochody. Z podanych względów odwołujący się wniósł o uchylenie zaskarżonej...
braku wymaganego okresu ubezpieczenia emerytalno - rentowego. Od dnia [...] września 2003 r. wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą ([...]), jednakże, jak wynika...

VII SA/Wa 2309/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-09

rolników a prowadząc jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą nie spełniał warunków do pozostania w ubezpieczeniu społecznym zgodnie z art. 5a ww. ustawy...
uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. A. Z. prowadził dział specjalny produkcji rolnej przy jednoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej. Z dniem...

I OSK 650/16 - Wyrok NSA z 2016-07-20

działalność gospodarczą i uzyskiwać z tego tytułu dochody., Decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. Prezes KRUS utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy. Na wstępie uzasadnienia...
- rentowego. Od dnia 1 września 2003 r. wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (H.), jednakże, jak wynika z pisma ZUS Oddział w K. z dnia 28 listopada 2014 r...

IV SA/Wa 1590/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-16

nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu...
. Mając na względzie wskazany przepis stwierdził, że B.T. nie spełniła tej przesłanki, bowiem przed rozpoczęciem w dniu 1.10.2004 r. działalności gospodarczej podlegała...
1   Następne >   +2   +5   +10   27