Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

III SA/Gd 712/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-20

działalność gospodarczą we wrześniu 2015 r. oraz za okres od września do końca grudnia uzyskała dochód w wysokości 3.173,80 zł, a po uwzględnieniu odliczenia na ubezpieczenie...
zdrowotne kwotę 2.692,60 zł. Ze względu na brak dokumentacji o założeniu działalności gospodarczej oraz potwierdzenia uzyskania dochodu z US oraz z ZUS, została poproszona...

II SAB/Ol 19/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy...
r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności...

II SAB/Wa 89/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-21

organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego...
przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej., W świetle...

IV SAB/Po 92/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

publicznej obejmuje uzyskiwanie danych o działalności osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania przez nich zadań władzy publicznej. Z tego względu...
ZOZ, który kieruje działalnością podmiotu i reprezentuje go na zewnątrz (wyrok WSA w Opolu z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt II SAB/Op 18/12, dostępny na stronie...

IV SAB/Po 91/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

się w danej dziedzinie nauki. Prawo do informacji publicznej obejmuje uzyskiwanie danych o działalności osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywanych...
, który kieruje działalnością podmiotu i reprezentuje go na zewnątrz (wyrok WSA w Bydgoszczy z 21.06.2012r., II SAB/Op 18/12). Zdaniem organu stanowisko adiunkta...

II SAB/Bd 19/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-09

przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta co do zasady sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Zgodnie natomiast z przepisem...
', kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt...

II SAB/Bd 21/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-25

, w zakresie ich statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób., Stronami postępowania sądowoadministracyjnego, w myśl art. 32 P.p.s.a....
, działalnością okręgowej izby radców prawnych kieruje rada okręgowej izby radców prawnych. Tylko rada jest uprawniona do reprezentowania okręgowej izby radców prawnych w stosunkach...

II SAB/Sz 42/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-11

. U. z 2016 r., poz. 1066) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności publicznej, a kontrola ta, o czym stanowi § 2 powołanego wyżej...
i 2 może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku prawnego, bezpieczeństwa...