Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Op 43/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-24

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584), przez zlekceważenie przez organ, że zmiana właściwości miejscowej organu I instancji nastąpiła w dniu 19...
do lub w działalności gospodarczej oraz nie były ujęte w ewidencji środków trwałych strony, należy zakwalifikować do źródła przychodu z pozarolniczej działalności...

I SA/Sz 788/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-12

decyzji wnioskodawcy wskazali, że w dniu wydania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. ww. decyzji Spółka już nie istniała. Działalność gospodarcza prowadzona...
. 14a ust. 1, art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wyjaśnili nadto, że ustawodawca przyjął, iż po upływie określonego czasu niewykonywanie...

I SA/Op 44/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-13

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584), przez zlekceważenie przez organ, że zmiana właściwości miejscowej organu I instancji nastąpiła w dniu 19 maja 2011 r. tj...
przez organ, iż sprzedaż spornych nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy nieruchomości nabywane i sprzedawane...

I SA/Po 739/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-15

od osób fizycznych i podatku od towarów i usług za 2006r. stwierdzono, że A. Z. w 2006r. oprócz działalności gospodarczej w zakresie handlu wyrobami tekstylnymi...
i włókienniczymi oraz prowadzenia usług parkingowych i usług fitness, prowadził niezgłoszoną działalność gospodarczą polegająca na obrocie nieruchomościami., W toku postępowania...

I SA/Gl 1586/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-13

faktycznym i prawnym., W 2010 r. skarżący prowadził działalność gospodarczą pod nazwą A., której przedmiotem były usługi sportowe sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji...
skarżącego spełnione są, z uwagi na łączące go kontrakty i umowy, warunki do uznania, iż jego aktywności nie mieszczą się w pojęciu działalności gospodarczej...

I SA/Gl 1204/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-10-31

działalność gospodarcza opodatkowana tzw. podatkiem liniowym, lecz jako działalność wykonywana osobiście opodatkowana na zasadach ogólnych. W konsekwencji decyzją z [...] r...
i deklarujący prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zawartego z klubem sportowym kontraktu, otrzymywał wynagrodzenie, które należy zakwalifikować do źródeł przychodów...

I SA/Op 51/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-28

2008 r. kończącej to postępowanie, były kierowane na adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej tj. ul. S. w K. i doręczane w sposób określony w art. 150 O.p....
, chociaż podatnik zlikwidował działalność gospodarczą w dniu 8 stycznia 2007 r., o czym powiadomił właściwy urząd skarbowy. Dlatego też od tego momentu wszelka...

II SA/Po 466/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-14

. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106 poz. 679 ze zm.). Zdaniem organu skarbowego będąc zatrudniona...
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wskazano, iż zgodnie z art. 38 ust. 2b ustawy o kontroli skarbowej inspektorzy i pracownicy urzędów kontroli...

I SA/Op 50/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-28

z dnia 15 września 2008 r. kończącej to postępowanie, były kierowane na adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej tj. ul. S. w K. i doręczane...
w sposób określony w art. 150 O.p., chociaż podatnik zlikwidował działalność gospodarczą w dniu 8 stycznia 2007 r., o czym powiadomił właściwy urząd skarbowy. Dlatego też od tego momentu...

I SA/Gl 1460/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-09

., Uzasadniając wniosek wskazano, że podatnik w ramach A G. S. prowadził opodatkowaną działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług sportowych (PKD 9319Z - pozostała...
w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j....
1   Następne >   +2   +5   +10   53