Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

IV SA/Wr 383/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-20

pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 1330 ze zm.) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji...
ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim...

II SA/Go 455/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

jako PLW), działając na podstawie art. 16 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz...
[...]. Strona mając na względzie ograniczenia w dostępie do informacji publicznej zmieniła zakres wniosku domagając się podania :, 1. Pogłowia trzody chlewnej na terenie...

II SA/Ol 991/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-02-17

Powiatowy Lekarz Weterynarii w L. wskazując na art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmówił udzielenia informacji publicznej...
danych, o jakich mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, o ile żądana informacja takowe zawiera., W tym zakresie Powiatowy Lekarz Weterynarii w L...

II SAB/Sz 137/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

również, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 j.t. ze zm.; dalej: 'u.d.i.p.') udzielenie informacji publicznej...
, że ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje różne sposoby udostępniania informacji publicznych, a jednym z nich jest udostępnianie informacji publicznej...

II SAB/Ke 145/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-12-08

we wniosku o jej udostępnienie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania Wojewódzki Lekarz Weterynarii do rozpatrzenia wniosku M...

II SA/Go 1107/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-28

z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. z 2016 r. poz. 1764, dalej - udip) uznając, że żądana informacja publiczna ma charakter informacji...
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia...

II SA/Rz 581/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-15

Weterynarii w [...] w wydaniu żądanych materiałów i informacji publicznej oraz decyzji odmownej w ramach przepisów ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji...
i art. 10 i art. 37 K.p.a. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Lekarz Weterynarii w [...] wniósł o jej oddalenie. Podał...

II SA/Kr 59/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-05

i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z kodem '[...]. - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych odpowiadający...
, na okoliczność ich treści, nie wnosiłby do sprawy żadnych nowych informacji. Dodatkowo, zdaniem [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w K. , podnoszone przez odwołującego...

II SA/Op 221/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-14

, do których zwierzęta mają dostęp, poprzez usunięcie przedmiotów i sprzętów powodujących takie zagrożenie ('§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Dz. U. z 2019 r. poz. 1966 t.j. oraz § 4 ust. 1...
. 344 z późn. zm., § 6 ust. 3 Dz. U. z 2019 r. poz. 1966 t.j.'),, 5) zapewnienia twardej, równej i stabilnej podłogi w pomieszczeniu inwentarskim, do którego dostęp...

II SA/Wr 489/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-05-10

, że:-zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz domowych zostało wykonane - do wysokości 1,5 m. Z tego zapisu...
, co uniemożliwiło otrzymanie przez stronę potwierdzenia przekazania tych informacji do ARiRM; - zostało wykonane oznakowanie 3 sztuk świń, którego brak został wykazany...
1   Następne >   +2   6