Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

II SAB/Wa 322/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-14

udostępnieniu przez właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176...
). Dokumentami nie podlegającymi dostępowi do informacji publicznej są załączniki nr 2 do ww. umów o dofinansowanie, tj. wnioski o dofinansowanie., Pismem z dnia [...] marca 2021...

II SA/Wa 1662/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

o dostępie do informacji publicznej poprzez jej błędną wykładnię i niezasadne uznanie, iż informacje których udostępnienia domagali się, nie podlegają ujawnieniu., Zdaniem...
mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obywatel ma prawo uzyskać informację, jaki ciężar ponoszą finanse publiczne w związku z realizacją ww...

II SAB/Wa 556/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

informacji publicznej na wniosek,, 2) art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz...
podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji, wymaganego ustawą o dostępie do informacji publicznej, jak i wówczas, gdy podmiot ten stwierdza, że żądana informacja...

II SAB/Wa 569/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-01

- na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września, 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) dalej u.d.i.p....
o dostępie do informacji publicznej organ jest zobowiązany do udzielenia informacji, ale tylko takiej, która znajduje się w jego posiadaniu i której używa do zrealizowania...

II SAB/Wa 125/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-24

.). Postępowanie adresata wniosku nie wskazywało bowiem na chęć pozbawienia strony prawa do dostępu do informacji publicznej, a wynikała z błędnej analizy przepisów prawa...
w art. 17 Ustawy, niezbędne do utrzymania statusu centrum badawczo - rozwojowego. Wskazano, że do dnia wystąpienia z informacją Skarżący nie przedstawił wymaganych...

I SA/Wa 260/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-16

wnioskowały również o dostęp do tej dokumentacji w trybie dostępu do informacji publicznej., Stosownie do treści art. 106 § 3 p.p.s.a. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron...
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 687), art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 2, art. 134 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21...

I SA/Wa 433/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-19

) [...] z 1996 r. ze strony Biuletynu Informacji, Publicznej Urzędu Miasta[...], [...] (dostęp: [...].01.2021 r.) wraz z naniesionymi znakami wyznaczającymi orientacyjne granice...
działki nr [...] pod drogę publiczną, tj. pominięcie informacji wynikających z dowodów przedstawionych przez skarżącego w toku postępowania, z których jednoznacznie wynika...

VII SA/Wa 1479/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

. W. informacje, jakoby działka nr [...] wydzielona w wyniku zatwierdzonego decyzją Wojewody [...] podziału działki nr [...] pozostała bez dostępu do drogi publicznej...
określenia w zaskarżonej decyzji linii rozgraniczających teren inwestycji działka nr [...] (powstała z podziału działki nr [...]) nie ma dostępu do drogi publicznej...

VII SA/Wa 1053/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-23

wynika, iż pozostające własnością skarżących, po zatwierdzonym podziale, działki mają zapewniony dostęp do drogi publicznej. Pozostająca przy dotychczasowym właścicielu...
publiczną z drogą wewnętrzną., Inwestor, na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego wyjaśnił, że przy projektowaniu przejazdu uzyskano informacje wynikające z pisma Zarządu...

IV SA/Wa 1160/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. W ww. informacji...
tej przesłanki urząd powinien mieć dostęp z jednej strony do informacji o wysokości wynagrodzeń, które dany pracodawca oferuje swoim pracownikom wykonującym pracę porównywalnego...
1   Następne >   +2   5