Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

III SAB/Gl 165/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-13

wnioskodawcę, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
do udzielania informacji w trybie ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim informacja ta dotyczy wykonywania zadań...

I OSK 3085/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

. o dostępie do informacji publicznej ('u.d.i.p.'). Na tej podstawie skarżący wniósł o:, - zobowiązanie organu do rozpatrzenia wniosku w terminie 14 dni od daty doręczenia...
p.p.s.a., ponieważ w tych sprawach przepisy k.p.a. stosuje się wyłącznie w zakresie wskazanym w art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

III SAB/Gl 101/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w drodze ogłaszania, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art...
publicznej na gruncie art. 4 udip., Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 - dalej...

III SAB/Gl 238/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-09

naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (udip) przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem...
. P. złożonego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą w zakresie...

III SAB/Gl 90/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

źródeł dostępu do informacji publicznej stanowi spełnienie żądania objętego wnioskiem. Poinformował także, że informacje zawarte w insercie do kwietniowego numeru biuletynu...
w rozumieniu art. 1 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2176), dalej powoływana jako 'u.d.i.p....

II SA/Wa 112/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

z tym złożył, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosek do Komendy Powiatowej Policji w [...] o udzielenie...
informacji dotyczącej masy ciała poszczególnych funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w [...] z uwzględnieniem parametrów BMI oraz wyników ich testów...

II SA/Wa 1144/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-04

Lekarskiej'. Na drugi termin ([...] stycznia 2020 r.) nie stawił się, ponieważ jego lekarz prowadzący jeszcze przebywał na zwolnieniu, a więc nadal nie posiadał dostępu...
zaświadczenie NZOZ [...] w [...], które potwierdza, że nie ma dostępu do dokumentacji medycznej doktor M. Z.., Po rozpoznaniu odwołania CKL orzeczeniem z [...] maja 2020 r...

II SA/Wa 641/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-21

publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, a ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane...
. Przy czym nie odbiera to władzy publicznej możliwości ustalenia szczegółowych warunków dostępu do konkretnej służby, ze względu na jej rodzaj i istotę., Przepis art. 31 ust. 1...

I OSK 3054/15 - Wyrok NSA z 2017-01-26

, obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, a ograniczenia w zakresie korzystania...
nie spełniają warunku proporcjonalności ograniczenia praw konstytucyjnych, ponieważ wprowadzają nadmierne restrykcje w dostępie do służby w Policji. Bezpośrednim przejawem...

II SA/Wa 242/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-29

do służby w Policji stanowi uchybienie procesowe, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem w istocie zamyka stronie skarżącej dostęp do służby publicznej...
, że skarżący posiada tatuaż, jednakże kierowały go do udziału w kolejnych etapach postępowania. Skarżący wskazał, że wobec powziętych od organu informacji, niezwłocznie...
1   Następne >   2