Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II SAB/Ke 47/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-03

na wskazany we wniosku adres email, organ, powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764...
osobowych oraz ochronę informacji o wynagrodzeniach z uwagi na fakt, że nie wszyscy pracownicy Inspekcji pełnią funkcje publiczne (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie...

II SA/Wa 1296/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) poprzez przyjęcie, że wniosek dotyczy informacji publicznej...
kryteriów Sąd stwierdził, iż skarga zasługuje na uwzględnienie., W myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz...

III SA/Gl 739/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-03

w rozumieniu ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1429). Natomiast, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r...
. Nie została też wskazana w ogłoszeniu o naborze. Informowanie zaś uczestnika konkursu, że zapoznać się z procedura konkursową może w trybie dostępu do informacji publicznej...

II SAB/Kr 167/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-28

. (wraz z potwierdzeniem odczytu) o treści:, 'Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 112, póz...
430/14: 'Pomimo szerokiego chociaż mało precyzyjnego rozumienia pojęcia informacji publicznej, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie jest środkiem do wykorzystania...

VI SA/Wa 32/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-31

obywatelom. Zatem swobodny dostęp do informacji umożliwia konsumentom, dla ich dobra, dokonywanie świadomych wyborów., Oznacza to, że interpretacja rozporządzenia...
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady...

VI SA/Wa 2597/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-02

., Zwrócił uwagę, że to przedsiębiorca winien zadbać o prawidłowe wyeksponowanie kartonów z warzywami, co umożliwi łatwy dostęp do informacji wymaganych prawem...
', 'Spółka') karę pieniężną w wysokości 1204,05 zł za brak informacji o kraju pochodzenia sprzedawanych towarów., Jako podstawę prawną wskazano art. 138 § pkt 1 k.p.a., art...

VI SA/Wa 44/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-22

konsumenta, wpływając na jego wybór. Ponadto, konsument ma dostęp jedynie do informacji zawartych na etykiecie artykułu, których nie może zweryfikować w oparciu...
., Organ I instancji wskazał, że zarówno nazwa, jak i szata graficzna zastosowana na etykiecie produktu należą do pierwszych informacji, jakie docierają do świadomości...

VI SA/Wa 2214/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-04

.), który stanowi, że: przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa...
, że o ile informacje w powyższym znaczeniu pozostają w związku z przedmiotem kontroli, kontrolowany nie ma prawa odmawiać dostępu do nich, powołując się na tajemnicę...

VI SA/Wa 1934/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-10

nie wprowadza w błąd, natomiast karanie jej za umieszczenie na opakowaniu nieobowiązkowej informacji o zawartości tłuszczu jest 'podejściem biurokratycznym'., GIHARS...
badania laboratoryjne wykazały, że informacja w zakresie zawartości tłuszczu w serze tłustym umieszczona na etykiecie produktu jest zawyżona, a więc przedsiębiorca...

II GSK 872/21 - Wyrok NSA z 2021-08-20

, w którym przekazał kontrolującym informację dotyczącą stanu ilościowego konserw podkreślając, że znajdują się one w magazynie innego podmiotu gospodarczego, w stosunku do którego organ...
maja 2014 r., nie umożliwiono kontrolerom dostępu do pomieszczeń magazynowych, w których składowane były konserwy (Protokół kontroli z 26 lutego 2014 r. oraz Protokół...
1   Następne >   3