Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SAB/Go 290/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-17

informacji publicznej z dnia [...] września 2020 r. Na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 - określanej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej, a dysponent informacji pozostaje w zwłoce. Bezczynność w zakresie dostępu do informacji publicznej występuje zatem wtedy...

II SAB/Ol 173/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-08

o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ, organ) o udostępnienie następującej informacji publicznej...
: u.o.i.ś.). Niewątpliwie informacje wskazane we wniosku, stanowią informację publiczną, jednakże zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SAB/Ol 154/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-20

Łowieckiego w zakresie udostępnienia informacji publicznej zarzucając organowi naruszenie art. 4 ust. 1 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm...
i podmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz istnienie lub nieistnienie bezczynności., Na samym wstępie zaakcentować należy, że przedmiotem skargi...

II SAB/Ol 14/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-28

stycznia 2015 r. S. P., powołując się na art. 2 ust. 1 i art.. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwrócił się do Akademickiego...
. skierowanym do Koła Łowieckiego, S. P. ponownie zwrócił się o udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej. Podniósł, że ustawa o dostępie do informacji publicznej stwierdza...

II SA/Ol 886/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-05

ustawy o dostępie do informacji publicznej bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem...
o dostępie do informacji publicznej, a w związku z tym należy przyjąć, że postępowanie organu ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie skarżącego zasadnym...

III OSK 624/22 - Wyrok NSA z 2022-09-02

., Ponadto Stowarzyszenie zarzuciło, że podanie do publicznej wiadomości informacji o podejmowanych przez RDOŚ czynnościach (np. o wszczęciu postępowania na, o udziale...
instancji nie zawsze wiąże się z koniecznością powtórnego podawania do publicznej wiadomości informacji określonych w art. 33 ust. 1 pkt 5, 6 , 7 i 8 ustawy ocenowej. Oznacza...

I SA/Ke 383/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-17

, rzetelny i bezstronny oraz zapewnia wnioskodawcom równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania. Słusznie zauważył Naczelny Sąd...
, Sędzia WSA Ewa Rojek, Protokolant Starszy inspektor sądowy Michał Gajda, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi A.P. na informację...

II SA/Wr 871/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-23

z art. 27 ust. 1 u.p.w. zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu...
do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych. Powszechne korzystanie z wód służy m.in. do zaspokajania potrzeb osobistych, do wypoczynku...

II SA/Wr 805/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-08

informacji dlaczego nie został uznany za stronę w postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Starosta L. zawiadomieniem z dnia 18 czerwca 2014 r...
informacja o powzięciu wiedzy przez D. M. o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z budową pomostu w dniu 9 czerwca 2014 r. podczas wizyty na działkach nr 78/14...

II SA/Wr 149/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-28

własność publiczną (Dz. U. z 2003 r. poz. 149, Załącznik nr 2, poz. 68) C.P. zaliczany jest do śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność publiczną, w stosunku...
publiczną (Dz. U. z 2003 r., poz. 149, Załącznik nr 2, poz. 68) zaliczana jest do śródlądowych wód powierzchniowych stanowiących własność publiczną istotnych dla regulacji...
1   Następne >   2