Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 1523/14 - Wyrok NSA z 2015-06-12

Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, decyzją z dnia [...] października 2013 r., na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wezwał wnioskodawcę, w terminie 7 dni od otrzymania pisma, na podstawie art. 3 ust. 1, do wykazania szczególnie istotnego interesu...

II SAB/Wa 272/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

środka zaskarżenia. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), przepisy Kodeksu...
Konstytucji jest dostęp do informacji publicznej. Wszelkie wyjątki od tej zasady winny być formułowane w sposób wyraźny, a wątpliwości winny przemawiać na rzecz dostępu...

II SAB/Wa 468/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, Z. N. skierował do Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w [...] wniosek o udostępnienie mu następujących...
przedmiotowego ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Udostępnieniu podlega wyłącznie umowa zwarta w trybie zamówień publicznych...

II SAB/Wa 549/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-15

., działając na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział...
zobowiązany poinformował wnioskodawczynię, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej są rozwinięciem przepisu art. 61 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja...

II SA/Wa 1496/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-07

art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;, 2) wezwał Wnioskodawcę, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r...
. o dostępie do informacji publicznej, do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu informacji w zakresie wskazanym we wniosku z dnia 10 marca 2016 r...

II SA/Wa 795/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm. dalej 'u.d.i.p.') o udostępnienie informacji publicznej w postaci 'kopii ugody...
tych informacji zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do Informacji publicznej., Od ww. decyzji Organu, Wnioskodawca pismem z dnia [...] lutego 2018 r. (data wpływu do Generalnej...

II SAB/Wa 260/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

2014 r., skierowanym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, A. G. zażądał udostępnienia, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, całości...
., Skarga analizowana pod tym kątem nie zasługuje na uwzględnienie., Wskazać należy, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa informację...

II SAB/Wa 451/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-05

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej określa informację publiczną bardzo szeroko, jako każdą informację w sprawach publicznych. Ustawa powyższa...
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Na prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji...

II SA/Wa 1507/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. w o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) dalej 'u.d.i.p.', odmówił A. Oddział...
w [...] poinformowała Spółkę, że dane we wnioskowanym zakresie stanowią informację publiczną przetworzoną. Organ wskazał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie...

I OSK 2693/15 - Wyrok NSA z 2017-07-05

października 2014 r., skierowanym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, A.G. zażądał udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej całości...
nadawania tej czynności szczególnej formy. Dostęp do informacji publicznej realizowany jest w pierwszej kolejności przez wgląd do dokumentów urzędowych (art. 3 ust. 1 pkt 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   28