Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SAB/Bd 18/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-19

o dostępie do informacji publicznej liczby dni w [....], które Dyrektor Aresztu Śledczego w B. wykorzystał na urlopy z jednoczesnym wskazaniem, w jakim czasie w ciągu...
w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej albowiem kwestia wykorzystania urlopu wypoczynkowego przysługującego Dyrektorowi AŚ na mocy powszechnie obowiązujących...

II SAB/Sz 31/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-28

. N. S. Z. Z. F. i P. W. O. T. w A. Ś. w K., na podstawie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), zwrócił się do Dyrektora Aresztu...
. poinformował wnioskodawcę, że udostępnianie informacji, o które wnosi nie jest możliwe w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

III OSK 2713/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) przez ich niezastosowanie poprzez nieudzielenie wnioskującemu informacji...
prowadzonego przez organ nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Wa 240/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.). Skarżący wniósł o:, - zobowiązanie organu do udostępnienia mu żądanej przez niego...
informacji publicznej nie udostępnił jej wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi. Jako podstawę prawną tego wniosku skarżący wskazał art. 23 ustawy o dostępie do informacji...

II SAB/Sz 2/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-25

'Skarga' E.S., ponowił wniosek o wydanie wykonanych testów na obecność, powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
nie jest informacją publiczną i nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej., W dniu 15 grudnia 2016 r. E.S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu...

III SAB/Gd 89/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-06

informacja nie ma charakteru informacji publicznej w rozumieniu przepisów art. 6 ustawy z dnia 6 września 2021 r. o dostępie do informacji publicznej;, Ad. 2. Oddział...
przepisów art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;, Ad. 7. Otrzymał Pan informacje na to pytanie w odpowiedzi na pismo o znaku sprawy D...

II SAB/Łd 172/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-03-07

art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.) - dalej jako: 'u.d.i.p.', stanowiącego...
na bezczynność organu, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej, należy przyjąć, iż skarga nie musi być poprzedzona żadnym środkiem zaskarżenia na drodze...

II SAB/Ol 4/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-19

niezrozumiałe a wręcz naruszające obowiązujące przepisy prawa dotyczące dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Dyrektor AŚ wniósł o jej oddalenie stwierdzając...
, wydania notatki psychologa, podania numerów identyfikacyjnych funkcjonariuszy. Ponadto skarżący składał wnioski o dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej...

II SAB/Gd 81/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-28

swoje pisma opatrzył uwagą, iż wnosi o powyższe na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., W ocenie organu sprawy...
na względzie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), która kształtuje prawo do informacji...

III OSK 7265/21 - Wyrok NSA z 2023-01-26

wnioskodawcy, że jego wnioski nie zostaną załatwione pozytywnie, gdyż ten nadużywa prawa dostępu do informacji publicznej, co miało być potwierdzone w wyroku o sygn. akt II...
pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. z 2020 r., poz. 2176, dalej 'u.d.i.p.'). Następnie Sąd pierwszej instancji uznał...
1   Następne >   +2   +5   +10   14