Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

I OW 256/18 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

. znak: [...] poinformował, że R. P. uzyskała z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] zasiłek rodzinny na dzieci, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie...
O. Tam też pobierała wszelkie świadczenia, tj. zasiłki celowe, okresowe, zasiłek rodzinny, wychowawczy, rodzicielki. Zatem bezsporne jest, iż to Gmina O. była gminą...

III SA/Gd 205/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-20

, gdyż nie było to świadczenie pracy w podmiocie bezpośrednio związanym z wykonywaniem pracy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Prowadzenie terapii i doradztwo w zakresie hipoterapii...
, czy też pracę w wydziale polityki społecznej urzędu wojewódzkiego. Ponadto, przez 'staż pracy w pomocy społecznej' należy rozumieć świadczenie pracy, czy to na podstawie umowy...

II SA/Ke 388/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-30

czynności celem ustalenia 'potrzeb ludności' co do dostępu do usług farmaceutycznych świadczonych przez apteki ogólnodostępne. Sam fakt pozytywnego zaopiniowania projektu...
oraz do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy., Podobnie zaskarżona uchwała w sposób niedozwolony narusza prawo skarżącego do ochrony życia rodzinnego, abstrahuje bowiem od sytuacji...

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-12

. Dochód rodziny kształtuje świadczenie emerytalne w wysokości 3.641,32 zł netto otrzymywane przez męża wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni oraz osoby pozostające...
zwolnienie od kosztów sądowych., W świetle oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z mężem i pełnoletnim synem...

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-12

z mężem i pełnoletnim synem. Dochód rodziny kształtuje świadczenie emerytalne w wysokości 3.641,32 zł netto otrzymywane przez męża wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni oraz osoby...
częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych., W świetle oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie...

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-12

synem. Dochód rodziny kształtuje świadczenie emerytalne w wysokości 3.641,32 zł netto otrzymywane przez męża wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni oraz osoby pozostające...
zwolnienie od kosztów sądowych., W świetle oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawczyni prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z mężem i pełnoletnim...

II SA/Bk 825/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-20

. około godz. 15.00 pisma ZDP w Ł. nr [...] datowanego na dzień [...] września 2019 r. do firmy [...], co świadczyło o dalszym wykonywaniu pracy w tym dniu;, 8) przebywania...
1), gdyż [...] września 2019 r., już po uzyskaniu zaświadczenia o niezdolności do pracy, A.F. nadal ją świadczył, czego dowodzi jego wizyta w Starostwie oraz podpisanie...

II SA/Ke 741/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

rodzinnego, albowiem uchwałodawca nie uwzględnił takich okoliczności jak konieczność opieki nad dziećmi, chorymi lub starszymi członkami rodziny., W odpowiedzi na skargę Zarząd...
do powołanego przepisu, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej...

II SA/Bd 866/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

i niezgodna z zaleceniami sądu realizacja postanowienia Sądu Rejonowego w B. V Wydział Rodzinny i Nieletnich z [...] maja 2017 r., sygn. akt [...], i brak współpracy dyrektora...
. To zaś, że z przyczyn obiektywnych nie był w stanie zrealizować postanowienia sądu, nie świadczy o braku współpracy. Organ bowiem nie określił, w czym powołany w uzasadnieniu brak współpracy...

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-29

i zapisała na dzień 18 sierpnia 2014 r. W tych warunkach ze względu na szczególne okoliczności rodzinne skarżąca bez swej winy nie dokonała w terminie czynności wniesienia...
., W niniejszej sprawie termin ten został zachowany. W ocenie Sądu jednak, nie zostały uprawdopodobnione okoliczności świadczące o braku winy w przekroczeniu terminu...
1   Następne >   2