Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 2298/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

,, 2. świadczenie przyznane dziecku po śmierci osoby ubezpieczonej, mające charakter comiesięcznej renty rodzinnej., Dla rozstrzygnięcia, jakiego rodzaju świadczenie...
do emerytury wypłacanej przez Social Security Administration, które oferuje również świadczenia rodzinne dla członków rodziny osoby uprawnionej do otrzymywania emerytury lub renty...

VI SA/Wa 1593/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-15

) stwierdził, że J. K. (dalej skarżąca, strona) podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania świadczenia rodzinnego w postaci renty wdowiej...
podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Skarżąca ma w tej sytuacji wątpliwości, czy otrzymując świadczenie rodzinne z USA, a nie rentę zagraniczną, oraz posiadając...

VI SA/Wa 2275/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

lub świadczenie pośmiertne. Social Security Administration oferuje również świadczenie rodzinne dla członków rodziny ubezpieczonej, m.in. także w przypadku śmierci pracownika...
., Zaopatrzenie emerytalne i rentowe w Polsce obejmuje m.in. takie świadczenia jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta szkoleniowa, renta...

II GSK 260/22 - Wyrok NSA z 2022-04-05

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu pobierania świadczenia rodzinnego w postaci renty wdowiej wypłacanej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki od dnia 1 lipca 2017 r...
Zjednoczonych Ameryki tzw. świadczenia wdowie (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy), a w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej renty rodzinne (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy...

VI SA/Wa 365/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-05

oraz świadczenie rodzinne z ośrodka pomocy społecznej w kwocie [...] zł. Skarżący nie posiada także majątku ani oszczędności., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30...

VI SA/Wa 2689/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-15

zabezpieczenia społecznego. Zaopatrzenie emerytalne i rentowe w Polsce obejmuje m.in. takie świadczenia jak emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta...
jako 'świadczenie wdowie', jednakże powyższe wyrażenie jest różnie tłumaczone przez powszechnie dostępne translatory, jako 'świadczenie rodzinne' lub 'renta rodzinna...

II GSK 1603/18 - Wyrok NSA z 2021-01-12

świadczenie odpowiada rencie rodzinnej., Organ odwoławczy powinien był pozyskać stosowne regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie w USA i po ich analizie ustalić...
, ze jest beneficjentem świadczenia tzw. renty wdowiej ('widow benefit') z amerykańskiego Social Security Administration, które to świadczenie otrzymuje po żonie zmarłej w USA...

VI SA/Wa 1514/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

o świadczeniach rodzinnych. Skarżący tymczasem sprawuje opiekę nad [...] letnią matką i z tego tytułu uzyskuje świadczenie w kwocie [...] złotych. Jest to zarazem jego jedyny...
wyrejestrował się z właściwej ewidencji z uwagi na okoliczność, że taki wymóg osobom sprawującym opiekę i ubiegającym się o świadczenie pielęgnacyjne stawia ustawa...

III SA/Kr 736/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-20

finansowanych ze środków publicznych. Pomimo braku tego prawa, świadczenia te zostały jej udzielone, a Narodowy Fundusz Zdrowia poniósł koszty udzielenia tych świadczeń...
. Udzielone świadczenia były świadczeniami gwarantowanymi, a postępowanie nie obejmowało świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 15 ust. 2...

II GSK 2931/15 - Wyrok NSA z 2017-01-11

,, - pobierające uposażenie z tytułu stanu spoczynku lub uposażenie rodzinne, - oraz pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze...
za słuszne przyjęcie przez organ, że krąg osób uprawnionych do otrzymania 'świadczenia' wdowiego' jest zbliżony do kręgu osób uprawnionych do otrzymania renty rodzinnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   29