Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

IV SAB/Gl 162/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

o świadczeniach rodzinnych. Brak zatem, w tym względzie jakiejkolwiek swobody organu co do uznania, iż pomimo niespełnienia ustawowych przesłanek, świadczenie można przyznać...
z dnia [...]., Pismem z dnia [...] Kierownik Sekcji Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Ubezpieczeń MOPS w R. wezwał skarżącego do potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią...

IV SAB/Gl 163/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie jako: 'ustawa o świadczeniach...
Sekcji Realizacji Świadczeń Rodzinnych i Ubezpieczeń MOPS w R. wezwał skarżącego do potwierdzenia, że jest osobą pełnoletnią uczącą się nie pozostającą na utrzymaniu rodziców...

IV SAB/Gl 28/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

terminów, bowiem zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek do dnia 30 września...
wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz...

II SA/Sz 1289/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-20

niejawnym sprawy ze skargi B. W. na czynność Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie braku wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych postanawia: umorzyć...
Rodzinie w przedmiocie braku wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przyznanych decyzjami Kierownika GOPS nr [...] z dnia [...] r., [...] z dnia [...] r...

IV SAB/Gl 126/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

., Miesięczny dochód netto rodziny skarżącego zadeklarowany został w kwocie [...] zł, na którą składają się pobierane przezeń świadczenia rodzinne ([...] zł), wynagrodzenie...
', jak również świadczeniami rodzinnymi. Równocześnie wnioskodawca oświadczył, iż nie posiada żadnych nieruchomości, przedmiotów wartościowych ani zasobów pieniężnych...

II SA/Go 1013/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-03

przyznał B.K. świadczenie w formie zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu...
się od [...] czerwca 2005 r. Gdy odbierał wówczas to orzeczenie, nikt z personelu Centrum Pomocy Rodzinie nie poinformował go o należnym świadczeniu w postaci zasiłku...

IV SAB/Gl 28/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-18

uczniem gimnazjum), uzasadniającą objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych. Równocześnie wnioskodawca oświadczył, że nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów...
), świadczenie wychowawcze (500 zł), zasiłek celowy z pomocy społecznej (640 zł) oraz wynagrodzenie jego małżonki za pracę świadczoną w niepełnym wymiarze (786,65 zł), Dodatkowo...

IV SAB/Gl 63/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-24

' od tej kwoty. Miesięczny dochód rodziny skarżącego zadeklarowany został w kwocie 2.173,65 zł, na którą składa się zasiłek rodzinny (247 zł), świadczenie wychowawcze...
, studiujący syn), uzasadniającą objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych. Równocześnie wnioskujący oświadczył, że nie posiada żadnych nieruchomości, zasobów...

IV SAB/Gl 25/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-18

3.346,65 zł, na który składa się pobierany przezeń zasiłek rodzinny (310 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł), wynagrodzenie jego małżonki za pracę świadczoną w niepełnym...
której wchodzi jego żona oraz dwóch synów - jeden z nich jest studentem, zaś drugi uczniem gimnazjum), uzasadniającą objęcie wsparciem w postaci świadczeń rodzinnych...

II SA/Go 1049/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-31

odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie przyznał B.K. świadczenie w formie zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby...
świadczeniu w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Jest to ewidentne zaniechanie ze strony urzędników tej instytucji, co spowodowało po jego stronie stratę finansową. W związku...
1   Następne >   +2   4