Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

I OSK 2792/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Ogólnoadministracyjnej wniosku Powiatu Słubickiego o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatu Słubickiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
listopada 2013 r., nr 362/13 w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy postanawia: odmówić zawieszenia postępowania kasacyjnego. Zaskarżonym...

I OSK 2791/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Ogólnoadministracyjnej wniosku Powiatu Słubickiego o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatu Słubickiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
2014 r., nr 400/14 w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu postanawia: odmówić zawieszenia postępowania kasacyjnego. Zaskarżonym wyrokiem...

II SA/Go 564/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-23

administracyjnymi (Dz. U., l, Nr 153, póz. 1271 ze zm.), dalej zwanej p.p.s.a., oraz o zawieszenie postępowania ssądowoadministracyjnego na podstawie art. 125 § 1 pkt 1...
administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przyczyny zawieszenia postępowania wskazane w przytoczonym przepisie mają charakter...

IV SA/Gl 910/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-06

lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przepis ten przewiduje więc możliwość fakultatywnego zawieszenia postępowania przez Sąd, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku...
z obrotu prawnego winna być rozstrzygnięta w pierwszej kolejności., Tym samym zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania przewidziana w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a....

IV SA/Gl 61/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

zawieszenia postępowania przez Sąd, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania przed organem administracji publicznej lub przed organem...
wyrok oddalający skargę na wskazaną powyżej uchwałę., orzeczenie to nie jest prawomocne., Tym samym zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania przewidziana w art. 125...

IV SA/Wr 259/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-17

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego jest to, aby postępowanie, o którym mowa w cytowanym przepisie było w toku, a więc było wszczęte. Natomiast rozstrzygnięcie...
pod sygn. akt IV SA/Wr 472/17 z możliwością rozpatrzenia skargi w niniejszym postępowaniu musi skutkować zawieszeniem tego postępowania na podstawie przytoczonego...

II SA/Go 356/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-03

lipca 2008 roku pełnomocnik organu wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ppsa bowiem rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego...
i trzecie natomiast nie zajął stanowiska procesowego co do wniosku o zawieszenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z przepisem art. 125...

IV SA/Wr 259/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-11

. 1369 ze zm., dalej p.p.s.a.), sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku...
sporządzenia uzasadnienia., Dlatego też w ocenie Sądu nie ustąpiła jeszcze przyczyna zawieszenia niniejszego postępowania, ani nie zaistniały inne okoliczności...

IV SO/Wr 10/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-22

, prezentowany jest pogląd, iż 'celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie pkt 1 § 1 art. 125 p.p.s.a. powinna być analizowana z punktu widzenia...
sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, postanawia:, , zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne., Pismem z dnia 16 marca 2016r. Fundacja...

I OSK 2792/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

w [...] wniósł o jej oddalenie oraz o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
[...] i [...], dotyczących nieruchomości objętej uchwałą nr [...]. Okoliczność ta uzasadnia - zdaniem Zarządu Powiatu - zawieszenie niniejszego postępowania do czasu wydania...
1   Następne >   +2   5