Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

I SAB/Wa 63/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-12

do bezpodstawnego zawieszenia postępowania przez organ I instancji, które miało miejsce dwukrotnie. Pierwsze zawieszenie postępowania z urzędu trwało od [...] września 2000...
r. do [...] grudnia 2006 r. Zawieszenie postępowania dokonane postanowieniem z [...] maja 2017 r. trwa do dziś. W kontekście tego postanowienia skarżący podkreślili...

I SA/Wa 537/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-18

, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zaistniała okoliczność uzasadniająca zawieszenie postępowania. Rozstrzygnięcie niniejszej...
- niniejsze postępowanie sądowe należało zawiesić., Wobec powyższego Sąd orzekł o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II SA/Wa 1364/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-16

zawieszenia postępowania., Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami...
do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią...

II SA/Wa 1073/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-15

zaskarżonej w niniejszej sprawie uchwały Zarządu [...] W. z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...], spełniona została przesłanka zawieszenia postępowania., Z tych względów Wojewódzki...
oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu [...] postanawia - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z treścią art. 125 § 1...

II SA/Wa 1564/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-22

zaskarżonej w niniejszej sprawie uchwały Zarządu Dzielnicy W. z [...] czerwca 2012 r., spełniona została przesłanka zawieszenia postępowania., Z tych względów Wojewódzki Sąd...
odrębne lokale postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I SA/Wa 13/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-29

przedstawiciela., Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi konieczne stało się zawieszenie postępowania sądowego...
przeznaczonych do sprzedaży postanawia: zawiesić postępowanie sądowe z urzędu do czasu zgłoszenia się lub wskazania spadkobierców zmarłej skarżącej T.M. T.M. wniosła skargę...

I SA/Wa 2400/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

, sądowoadministracyjnego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym., W przedmiotowej sprawie o ocenie Sądu zachodzi konieczność zawieszenia postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy...
przeznaczonych do sprzedaży postanawia zawiesić z urzędu postępowanie sądowe. W dniu 19 grudnia 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęły dwie...

II SA/Wa 1376/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

o zawieszeniu. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 131 ppsa)., W rozpatrywanej sprawie...
w ciągu trzech lat od daty zawieszenia postępowania sądowego (art. 125 § 1 pkt 3 ppsa) żadna ze stron nie wystąpiła z wnioskiem o podjęcie postępowania sądowego, a zatem...

II SA/Wa 634/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-28

znaczenie dla kontroli legalności zaskarżonej w niniejszej sprawie uchwały, Sąd uznał, że została spełniona przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 125 § 1 pkt...
mieszkalnych i socjalnych p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Uchwałą z dnia [...] października 2011 r...

I OZ 578/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-03

zażalenia M. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt VII SA/Wa 816/10 o zawieszeniu postępowania...
czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne ze skargi M. K. Jak wskazał Sąd, rozpoznając ponownie skargę...
1   Następne >   +2   4