Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

III SO/Kr 11/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

., w którym poinformował, że Z. Ż. zmarła dnia 11 października 2009r. oraz powołując się na treść art. 43 ust. 1 ustawy p.p.s.a. wnosi o zawieszenie postępowania, podtrzymując w imieniu...
postanowienie o zawieszeniu postępowania. Z treści art. 124 § 3 w/w ustawy wynika, że dotyczy to tych przypadków, w których przedmiot postępowania nie odnosi się wyłącznie...

II SA/Wa 2287/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-11

lokalu mieszkalnego postanawia zawiesić postępowanie w sprawie. Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie T.B. uczynił uchwałę Zarządu...
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst. jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu...

II SA/Wa 1932/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-04

się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia i umorzenia...
na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów [...] W. (sygn. akt II SA/Wa 1932/12). Tym samym uzasadnione jest zawieszenie niniejszego postępowania...

III SO/Kr 11/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-05

więc udzielone mu pełnomocnictwo wygasło. Poczuwając się jednak w obowiązku działania do czasu zawieszenia postępowania w sprawie z uwagi na śmierć strony podtrzymuje...
2010 r. (k. 29) mecenas P. W. wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w postępowaniu wywołanym wnioskiem o wymierzenie organowi grzywny...

I SA/Wa 220/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

ograniczeń w zakresie posiadania (...)'. Organ zauważył, że ponieważ zgodnie z postanowieniem nr [...] Prezydenta W. zawieszono postępowanie w sprawie rozpoznania wniosku...
skarżącego zwrotu kosztów postępowania sądowego. W uzasadnieniu podniósł że skarga jest dopuszczalna gdyż w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu...

II SA/Gd 1697/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-04-21

Sołectwa S. zgodnie, z którym Zarząd może zawiesić sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza on przepisy prawa...
16 kwietnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach sołtysa o d d a l a s k a r g ę. 3 II SA/Gd 1697/03, U z a s a d n i e n i e, Uchwałą z dnia 16...

II OSK 753/14 - Wyrok NSA z 2014-06-09

; w pkt II. oddalił wniosek strony skarżącej o zasądzenie kosztów postępowania; w pkt III. określił, że wymieniony przepis nie podlega wykonaniu do dnia prawomocności wyroku...
. Zakwestionowanemu wyrokowi zarzucono:, - na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy:, 1) art. 52 § 1, 2...

I SA/Wa 312/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

materiale dowodowym brak jest dokumentów stwierdzających zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej R. i B. L., w stosunku do ich córki - O.L....
możliwości zamieszkania wnioskodawcy w tych lokalach., W ocenie organu, jak wykazało przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie, B. i R. L. - rodzice wnioskodawczyni...

II SA/Wa 1679/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

uchwała nie podlega wykonaniu w uchylonej części, 3. zasądza od Zarządu Dzielnicy [...] na rzecz skarżącego L. P. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania...
strony kosztów postępowania, skarżący zarzucił wydanie wskazanej uchwały z naruszeniem § 4 ust. 1 i 2 uchwały nr XLII/1010/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2...