Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 278/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

niejawnym wniosku P. M. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi P. M. na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia...
Europejskiej., Sąd może zawiesić postępowanie z uwagi na toczące się inne postępowanie, którego wynik będzie miał wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 1727/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-19

. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. J. o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi B. J. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...
Wewnętrznego., W skardze skarżąca zawarła wniosek o zawieszenie w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. postępowania do czasu zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego...

II SA 4134/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-07

z dnia [...] listopada 2002r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia...
gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przesłanki zawieszenia postępowania...

II SAB/Wa 150/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-07

nr [...] o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wypłaty stronie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, w związku ze zwolnieniem ze służby w ABW, urlop dodatkowy...
. Fakt wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania powoduje, że organ nie pozostaje w bezczynności. Zawieszenie postępowania powoduje bowiem wstrzymanie biegu sprawy...

II SA/Wa 1694/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

jest niezdolny do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego., W świetle powyższego, w ocenie Sądu, uzasadnione jest zawieszenie niniejszego postępowania do czasu prawomocnego...
, że zawieszenie postępowania z przyczyn enumeratywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu. Nie może być ono...

II SA/Wa 594/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wewnętrznego z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego - oddala skargę - Szef Agencji...
, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a., utrzymał zaskarżone rozstrzygnięcie w mocy. Organ podkreślił, iż podstawą zawieszenia postępowania o stwierdzenie...

I OSK 918/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Ogólnoadministracyjnej wniosku M. S. o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
materialnoprawną rozkazu o zwolnieniu ze służby., Pismem z dnia 29 października 2012 r. M. S. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 1601/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

, konieczne jest zawieszenie postępowania o wznowieniu postępowania zakończonego wydaniem tej decyzji. W razie stwierdzenia nieważności, niedopuszczalne będzie merytoryczne...
zawieszenia postępowania., Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 131 ustawy - Prawo o postępowaniu...

II SA/Wa 236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-25

wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi M. N. na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] listopada 2013 r...
przydzielenia M. N. lokalu mieszkalnego w [...] przy ul. [...]., W dniu 30 maja 2014 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożył wniosek o zawieszenie postępowania...

II SA/Wa 1894/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

też, uzasadnionym jest zawieszenie postępowania do czasu wyrażenia stanowiska przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiotowej kwestii...
postanawia - zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...
1   Następne >   +2   +5   11