Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

VI SA/Wa 730/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-12

niejawnym sprawy ze skargi P. R. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
Miar, skargę na postanowienie tego organu z [...] stycznia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie...

VI SA/Wa 2332/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-22

w całości i umorzenie postępowania w sprawie, jak również o zawieszenie niniejszego postępowania., Decyzją z dnia [...] września 2016 r. nr [...] Prezes Głównego Urzędu...
[...] października 2015 r. strona wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania, zarzucając jednocześnie organowi dopuszczenie dowodów - zeznań świadków...

VI SA/Wa 712/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-08

zgodnie z przepisami prawa, natomiast ustalenia prawne należą do kompetencji organu., Pismami z dnia 25 czerwca i 3 lipca 2013 r. R. G. wniósł o zawieszenie postępowania...
zawieszenia postępowania., Pismem z dnia 31 lipca 2013 r. przedsiębiorca wnioskował o przeprowadzenie dowodu z doświadczenia o możliwości sprawdzenia tachografu...

II FSK 1421/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

/. Stwierdzono również brak przesłanek do umorzenia egzekucji na podstawie art. 59 par. 1 pkt 3 u.p.e.a, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Zdaniem organów, bezpodstawny...
materialnego, nie może więc być powoływany w ramach podstawy kasacyjnej, o której mowa w art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Wa 2434/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-14

Głównego Urzędu Miar z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym 1) uchyla...
złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] czerwca 2005 r., wydanym na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 127 § 2...

III SA/Wa 2433/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-14

u.p.e.a. Brak jest także przesłanek do umorzenia egzekucji na podstawie art. 59 §1 pkt 3 tej ustawy, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Także, zdaniem organu...
Głównego Urzędu Miar z dnia [...] czerwca 2005 r. nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym 1) uchyla...

III SA/Wa 2218/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-11

postępowanie egzekucyjne., Organ wskazał, iż po dniu 29 września 2006 r. Skarżący przebywał na zwolnieniu lekarskim, przed którego upływem został zawieszony w pełnieniu funkcji...
nie mogą być wykonane w całości, 3) zasądza od Prezesa Głównego Urzędu Miar na rzecz W. K. kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Zaskarżoną...

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia [...], nr [...] na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...
administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) uchylił zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie odwoławcze. Organ podniósł, że zaskarżoną decyzją z dnia...

VIII SA/Wa 777/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

art. 127, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 149, dalej jako: 'K.p.a.'), po rozpatrzeniu wniosku...
., Prezes GUM wyjaśnił, że organ administracji publicznej, jako gospodarz postępowania administracyjnego, ma obowiązek zgromadzenia wyczerpującego materiału dowodowego...

VI SA/Wa 1734/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

Głównego Urzędu Miar na rzecz R. R. kwotę 980 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Prezes Głównego Urzędu Miar (dalej: 'Prezes...
GUM', 'organ') decyzją z '(...)'czerwca 2019 r. nr '(...)', na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
1   Następne >   2