Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 2176/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

lub tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne lub dyscyplinarne, będące przyczyną zawieszenia lub aresztowania, zostało umorzone bądź żołnierz...
w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, chyba, że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne lub dyscyplinarne, będące przyczyną zawieszenia...

II SA/Wa 1239/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

postępowanie karne lub dyscyplinarne, będące przyczyną zawieszenia lub aresztowania, zostało umorzone bądź żołnierz został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku...
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.; dalej: 'k.p.a.') utrzymał w mocy decyzję Komendanta Mazowieckiego Oddziału...

I OSK 1628/19 - Wyrok NSA z 2020-05-21

czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne...
o jego uchylenie w całości i rozpoznanie skargi. Jednocześnie wniosła o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego, wg norm...

II SA/Wa 884/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz...
. nr [...] stała się przedmiotem skargi D.M. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaskarżając decyzję w całości, zarzucił jej - naruszenie przepisów postępowania tj...

II SA/Wa 2022/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-05

o toczącym się postępowaniu administracyjnym., Decyzją nr [...] z [...] września 2010 r. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej uchylił zaskarżoną decyzję w części, tj...
dodatku służbowego nie koresponduje z datą urlopu wypoczynkowego. Skarżący ponownie podkreślił, że organ naruszył ogólne zasady postępowania administracyjnego...