Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa X

IV SA/Wa 1644/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-22

. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego - skargę oddala...
- Pismem z dnia 9 listopada 2006 roku Spółka z o.o. A. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie o nr [...] do czasu rozstrzygnięcia przez Komisję...

II SA 991/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-23

w P. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia [...] lutego 2003 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę...
o zawieszenie postępowania sankcyjnego prowadzonego wobec spółki G.. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w [...] postanowieniem z dnia...

OSK 1470/04 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 11 lutego 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania p o s t a n a w i a: umorzyć...
. wystąpiła do organu I instancji z wnioskiem o zawieszenie postępowania sankcyjnego prowadzonego wobec Spółki, a organ ten postanowieniem z 21 stycznia 2003 r. odmówił...

IV SA/Wa 1447/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-14

obrotu środkami ochrony roślin, pomimo zawieszenia postępowania w tym zakresie przez organ pierwszej instancji postanowieniem z dnia (...) lutego 2006 r, a także naruszenie...
art. 97 § 1 pkt 4 kpa poprzez wydanie przez organ odwoławczy decyzji pomimo złożenia przez skarżącą spółkę wniosku o zawieszenie prowadzonego postępowania odwoławczego...

IV SA/Wa 259/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

decyzjami podatkowymi, [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zawiesił postępowanie administracyjne. Jednocześnie organ I instancji zwrócił...
zostało zakończone, organ I instancji podjął zawieszone postępowanie., Decyzją znak sprawy: [...], nr ewidencyjny: [...] z [...] lipca 2015 r. organ I instancji określił...

IV SA/Wa 2419/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

, jak za naruszenie wyłącznie art. 66 ust. 6 rozporządzenia 1107/2009;, 5) zawieszenie postępowania przed sądem administracyjnym do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego powyżej pytania...
w [...] 17 684 zł (siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. F. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniosła...

IV SA/Wa 1064/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

wyłącznie art. 66 ust. 6 rozporządzenia 1107/2009;, 4. na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 p.p.s.a., zawieszenie postępowania w sprawie do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego...
., znak [...] wydana na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 75 ust. 1 pkt 1...

II OZ 782/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

[...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z [...] marca 2015 r. ustalającej wymiar kary biegnącej, która podlega odrębnej weryfikacji instancyjnej w toku postępowania...
karę. Wstrzymanie wykonania zarządzenia pokontrolnego stanowiłoby podstawę do zawieszenia naliczania nałożonej kary. Argumentem przemawiającym za koniecznością zastosowania...