Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 241/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-13

Ochrony Danych Osobowych z dnia [...]grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia danych osobowych 1...
własne postanowienie z dnia [...] października 2007 r., nr [...] odmawiające uwzględnienia wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. J...

II SA/Wa 1789/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-03

zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi C. K. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie...
decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, o których mowa w art. 61;, 3) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;, 4) odmowa...

II SA/Wa 2657/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-08

zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę Burmistrz [...] (dalej także: Skarżący albo Burmistrz) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej jako PUODO) z dnia [...] października 2019 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania...

II SA/Wa 1049/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-14

Osobowych z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę W dniu 11 kwietnia 2003 r. A.W. wystąpiła...
z [...], Pismem z dnia 19 sierpnia 2005 r. skarżąca wystąpiła o zawieszenie tego postępowania, a pismem z dnia 28 września 2005 r. wycofała swój wniosek inicjujący postępowanie...

I OSK 596/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-12

Ogólnoadministracyjnej wniosku [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi kasacyjnej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] od wyroku...
osobowych., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosła skarżąca Spółka., W skardze kasacyjnej pełnomocnik skarżącej zawarł wniosek o zawieszenie postępowania wskazując...

I OSK 2074/11 - Wyrok NSA z 2012-09-26

. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przetwarzania danych...
. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...], w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przetwarzania...

I OZ 1116/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

zażalenie C. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1789/13 o odmowie zawieszenia postępowania...
odrzucił zażalenie C. K. na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1789/13 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego., W uzasadnieniu...

II SAB/Wa 61/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

skargi A. S. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] lutego 2011r. nr [...], wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
o zawieszeniu postępowania w połączeniu z pozbawieniem ich wykonalności, aż do czasu uprawomocnienia się tego wyroku oraz nieprawomocności tego wyroku według stanu na dzień...

II SA/Wa 1749/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-28

wniósł o zawieszenie postępowania z uwagi na wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej w niniejszym postępowaniu decyzji., Stwierdzić...
nakazania udostępnienia danych osobowych postanawia zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy...

II SA/Wa 2556/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

osobowe., Na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2012 r. skarżący E. S. wniósł o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie, albowiem przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
okolicznościach sprawy, istnieje - zdaniem sądu - potrzeba zawieszenia postępowania w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o sygn...
1   Następne >   +2   +5   +10   23