Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Sz 290/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

O.p., wskazując przede wszystkim na znaczenie określenia 'zagadnienie wstępne' i akcentując bezpośredni związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, będącej przedmiotem...
postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W ocenie tego organu, samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania toczonego przez inny organ lub sąd może mieć...

I SA/Op 214/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-10-26

. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania (tutaj kontroli celno...
-skarbowej) jest niedopuszczalne., Zatem nie każda kwestia, która w przekonaniu strony stanowi zagadnienie wstępne, takim zagadnieniem jest w istocie i obliguje organ...

I SA/Op 215/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-04

o określonej treści. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie...
postępowania (tutaj kontroli celno-skarbowej) jest niedopuszczalne., Zatem nie każda kwestia, która w przekonaniu strony stanowi zagadnienie wstępne, takim zagadnieniem...

I SA/Po 819/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.; dalej: 'K.k.s.'). Postępowanie to nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne, którego konieczność rozpatrzenia uzasadnia...
do uznania, że zakończenie postępowania karnego, którego stroną jest podatnik, stanowi zagadnienie wstępne, co wynika przede wszystkim ze specyfiki obu postępowań...

I SA/Po 817/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-03-19

września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.; dalej: 'K.k.s.'). Postępowanie to nie może być traktowane jako zagadnienie wstępne...
od towarów i usług. Brak jest zatem podstaw do uznania, że zakończenie postępowania karnego, którego stroną jest podatnik, stanowi zagadnienie wstępne, co wynika...

I SA/Sz 285/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-09

nie wyłoniło się zagadnienie wstępne, którego rozstrzygniecie uzasadniałoby zawieszenie postępowania podatkowego, prowadzonego wobec Strony w przedmiocie podatku dochodowego...
się znajduje. Z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia, gdy wyłania się ono w toku postępowania, jego rozstrzygnięcie należy do innego organu lub sądu, a rozpatrzenie...

I SA/Lu 263/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-30

i co do zasady kreuje zagadnienie wstępne niezbędne do rozpoznania sprawy podatkowej., Ponadto, pismem z 5 sierpnia 2019 r. pełnomocnik spółki złożył wniosek o wyłączenie...
przestępstwa na szkodę spółki, jest zagadnieniem wstępnym. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie...

I SA/Gd 898/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-26

stronę., Organ zwrócił również uwagę, że zaskarżona decyzja, mająca zdaniem Spółki stanowić zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu jest ostateczna i wykonalna...
zdaniem stanowić zagadnienie wstępne nie jest prawomocna to jednak zawarte w niej tzw. przesądzenia organów zostały ustalone ostatecznie i obowiązują do czasu...

I SA/Gd 712/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-26

stronę., Organ zwrócił również uwagę, że zaskarżona decyzja, mająca zdaniem Spółki stanowić zagadnienie wstępne w niniejszym postępowaniu jest ostateczna i wykonalna...
stanowić zagadnienie wstępne nie jest prawomocna to jednak zawarte w niej tzw. przesądzenia organów zostały ustalone ostatecznie i obowiązują do czasu ich prawomocnego...

I SA/Po 508/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-19

., Zdaniem organu, przesłanka z art. 201 § 1 pkt 2 o.p nie istnieje w przedmiotowej sprawie, albowiem z zagadnieniem prejudycjalnym (wstępnym) mamy do czynienia...
z powództwami deklaratoryjnymi w zakresie m.in. transakcji zawartych z A. A. oraz E. U. nie może być traktowana jako zagadnienie wstępne, którego konieczność rozpatrzenia...
1   Następne >   +2   +5   8