Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Orzekająca X

II SA/Po 190/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-27

na konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia. Kwestia ta stanowi zagadnienie wstępne dla sprawy dotyczącej przyznania stypendium dla najlepszych...
się naruszenia art. 97 ust. 1 pkt 4 k.p.a., poprzez wydanie decyzji pomimo braku prawomocnego, uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. Do dnia...

II SA/Po 758/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-05

zagadnienia wstępnego warunkującego wydanie merytorycznej decyzji administracyjnej dotyczącej nawiązania i rozwiązania stosunku służby w służbach wymienionych...
jest dla potrzeb postępowań organów przyznających świadczenia (odszkodowawcze, emerytalne, rentowe) i mają one charakter wstępny dla rozstrzygnięcia prawy przez uprawniony organ...

II SA/Po 561/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

sprawy (zob. zwłaszcza powołany wyrok I OSK 1177/11) albo wystąpienie zagadnienia wstępnego (wyrok z dnia 5 października 2009 r. o sygn. akt I OSK 201/09, publ. Lex 570998...
[w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane), materiał na Konferencję Sędziów NSA, Popowo 2003 r., Warszawa 2003 r.)., W tej sprawie...

II GSK 748/13 - Wyrok NSA z 2014-06-17

., Uwzględniając przedstawione uwagi wstępne, za uzasadnione uznać należy stanowisko strony skarżącej kasacyjnie, z którego wynika, że w sytuacji, gdy postępowanie w rozpatrywanej...
wykonanych robót budowlanych., W odniesieniu do analizowanej kwestii nie można pominąć i tego aspektu zagadnienia, który w związku z przywołanym art. 17 ust 1 pkt 1 ustawy...