Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

II SA/Ol 831/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-21

tego rozporządzenia Szkoła jest zobowiązana do przeprowadzania egzaminów wstępnych w zakresie przedmiotów artystycznych, a egzaminy te mają na celu wyłonienie kandydatów...
2014 r., w świetle którego, 'publiczna szkoła artystyczna zapewnia wszystkim kandydatom uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania...

I OZ 375/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

., Podkreślono również, że dla sądu kwestią wstępną jest wyłącznie takie zagadnienie, którego rozstrzygnięcie jest niezbędne do sformułowania wypowiedzi, czy dany akt...
ma charakter fakultatywny i zależy od uznania sądu. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia musi więc być istotne, z punktu widzenia realizacji celu postępowania...

II SAB/Kr 107/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-20

Urzędu Miasta K. zagadnień dotyczących: przestrzegania procedur kontroli oraz dokonania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków...
Referatu Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta K. zagadnień dotyczących: organizacji jednostki w zakresie gospodarki finansowej; planowania...

II SAB/Kr 148/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-15

odpowiedzialna za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Polsce. Nie ulega, zatem wątpliwości, że KSSiP, wykonuje zadania publiczne., Krajowa Szkoła...
ustawy stosuje się odpowiednio (art. 26 ust. 3 ustawy)., Zagadnienie sprawdzianów uregulowane jest również w rozporządzeniu. W myśl § 1 pkt 3 rozporządzenia, określa ono...

II SA/Po 685/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-24

wstępnych Sąd wyjaśnia, że choć dostrzega, jak duże znaczenie ma dla ucznia oraz jego rodziców możliwość otwarcia przed nim perspektywy rozwoju posiadanych zdolności...
w ramach szkoły czy placówki publicznej. Te są natomiast zagadnieniami wewnętrznymi dotyczącymi organizacji działania jednostek oświatowych., Końcowo Sąd wskazuje, że znana...

IV SA/Po 691/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-10-26

ucznia do określonej profilowanej klasy., Nawiązując więc do uwag wstępnych Sąd wyjaśnia, że choć dostrzega, jak duże znaczenie ma dla ucznia oraz jego rodziców możliwość...
szkoły czy placówki publicznej. Te są natomiast zagadnieniami wewnętrznymi dotyczącymi organizacji działania jednostek oświatowych., Jak wynika z przepisów ustawy Prawo...

I OSK 2967/14 - Wyrok NSA z 2016-04-29

sprawuje nadzór merytoryczny nad aplikacjami: ogólną, sędziowską i prokuratorską. ( art. 16 ustawy) Jest to jedyna centralna instytucja odpowiedzialna za szkolenie wstępne...
uzyskanych przez aplikanta ze sprawdzianów. Przepis art. 18 ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio (art. 26 ust. 3 ustawy). Zagadnienie sprawdzianów uregulowane...

IV SAB/Wr 116/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-07

.)., W odniesieniu do protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej należy zauważyć, że wprawdzie z lektury części wstępnej skargi wynika, że skarżący nie obejmuje skargą...
został rozpatrzony, zaś odrębnym zagadnieniem jest, czy rozpatrzono go prawidłowo. To jednak jest już domeną ewentualnego postępowania w sprawie kontroli legalności decyzji...